§ 18. Reiseledsagerens rett til dekning av tapt arbeidsinntekt

Etter pasientreiseforskriften § 18 har reiseledsager, eventuelt særskilt kvalifisert reiseledsager, rett til dekning av tapt arbeidsinntekt.

 

§ 18.Reiseledsagerens rett til dekning av tapt arbeidsinntekt

En reiseledsager har rett til å få dekket dokumentert tapt arbeidsinntekt med kr 160 per time. Kan ikke tapt arbeidsinntekt dokumenteres, har ledsageren rett til å få dekket dokumenterte nødvendige utgifter til leid hjelp til erstatning for eget arbeid under fraværet med opptil kr 53 per time. Leid hjelp fra pasientens eller ledsagerens nære pårørende dekkes ikke.

Er det av medisinske eller behandlingsmessige grunner påkrevd med en særskilt kvalifisert ledsager, eller billigere forsvarlig ledsager ikke kunne vært skaffet, dekkes tapt arbeidsinntekt etter ledsagerens lønnsregulativ, tariffavtale eller takster fastsatt i forskrift.

Tapt arbeidsinntekt dekkes med inntil åtte timer per døgn. Særskilt kvalifiserte ledsagere som er nødvendige for reisen, har rett til dekning for flere enn åtte timer.

Fravær innenfor ledsagerens vanlige arbeidstid som ikke gir trekk i lønn, dekkes ikke. Tapt arbeidsinntekt for en særskilt kvalifisert ledsager utbetales til arbeidsgiveren hvis ledsageren ikke trekkes i lønn, jf. § 27.

Ansatte i hjemmesykepleien og en ledsager som mottar stønad etter folketrygdloven kapittel 4 eller 8, har ikke krav på dekning av tapt arbeidsinntekt.

0 Endret ved forskrifter 12 sep 2016 nr. 1056 (i kraft 1 okt 2016), 19 des 2016 nr. 1749 (i kraft 1 jan 2017), 19 des 2017 nr. 2255 (i kraft 1 jan 2018), 15 des 2018 nr. 2035 (i kraft 1 jan 2019), 9 des 2019 nr. 1706 (i kraft 1 jan 2020), 17 des 2020 nr. 2959 (i kraft 1 jan 2021), 16 des 2021 nr. 3664 (i kraft 1 jan 2022), 15 des 2022 nr. 2233 (i kraft 1 jan 2023), 19 des 2023 nr. 2234 (i kraft 1 jan 2024).
Paragraf § 18 på Lovdata

En reiseledsager har rett til å få dekket dokumentert tapt arbeidsinntekt etter satser fastsatt i pasientreiseforskriften § 18.

Det må dokumenteres av arbeidsgiver at det faktisk er trukket i lønn og eventuelt hvor mange timer ledsageren er trukket for. For selvstendig næringsdrivende må tapet bekreftes av revisor. Dersom næringsdrivende ikke har revisor, vil en egenerklæring fra den næringsdrivende aksepteres dersom reisen er foretatt innenfor vanlig arbeidstid.

Arbeidsgodtgjørelse gis bare for inntil 8 timer per døgn.

Det gis ikke dekning for fravær innenfor ledsagerens vanlig arbeidstid som vedkommende ikke blir trukket i lønn for. Dette gjelder for private ledsager, ikke kvalifiserte ledsagere. For eksempel i tilfeller hvor ledsager har fått velferdspermisjon med lønn fra arbeidsgiver for å følge pasienten. Et slikt tilfelle vil ikke gi grunnlag for tapt arbeidsinntekt. Det samme gjelder dersom ledsager avspaserer for å følge pasienten.

Krav om tapt arbeidsinntekt behandles av Pasientreiser HF, avdeling Skien.

Dersom tapt arbeidsinntekt ikke kan dokumenteres, kan det gis dekning for nødvendige utgifter til leid hjelp, til erstatning for eget arbeid under fraværet. Dette dekkes etter sats fastsatt i § 18. Utgiftene må dokumenteres, for eksempel med en kopi av lønnslipp eller kontoutskrift. Leid hjelp fra pasientens eller ledsagerens nære pårørende dekkes ikke.

Med kvalifisert ledsager menes ledsagere som, om nødvendig, kan gi medisinsk behandling, for eksempel lege, fysioterapeut og jordmor. Etter omstendighetene kan også andre anses som kvalifiserte ledsagere, for eksempel politi, spesiallærer, døvetolk og tolk for samisktalende pasienter som ikke snakker norsk. Arbeidsgodtgjørelse som kvalifisert ledsager forutsetter at pasienten ikke kan reise uten at ledsager med aktuelle kvalifikasjoner er tilgjengelig.

Til nødvendig ledsagelse som utføres av kvalifisert ledsager, ytes det arbeidsgodtgjørelse etter ledsagerens lønnsregulativ, tariffavtale eller takster fastsatt i forskrift.

For politi ytes arbeidsgodtgjørelse etter vedkommendes ordinære lønnsregulativ. Det ytes imidlertid ikke arbeidsgodtgjørelse for vakthold utenom reisen, for eksempel over pasienter i psykiske helsevern. Det presiseres at politiet ikke har krav på dekning av arbeidsgodtgjørelse etter forskriften ved ledsagelse i forbindelse med ambulanseturer og ved politiets bistand ved oppdrag som ikke gjelder pasienttransport, for eksempel i forbindelse med rømninger, leteaksjoner og ved vakthold på institusjoner. Dette følger av en tolkningsuttalelse fra Helsedirektoratet, som kan leses her.

I hovedtariffavtalen mellom Kommunenes Sentralforbund og Norsk Kommuneforbund mv., er det avtalt beregning av arbeidstid ved følge av pasienter til sykehus mv. Ledsagere som engasjeres til enkeltstående oppdrag, får sin arbeidstid godtgjort etter disse bestemmelsene.

Det utbetales ikke feriepenger, med mindre kvalifisert ledsager blir trukket i lønn av arbeidsgiver. Godtgjørelse for arbeidsgiveravgift dekkes dersom arbeidsgiver har hatt slike utgifter.

Dersom kvalifisert ledsager har fått dekket sine utgifter gjennom sin arbeidsgiver, kan dekningen utbetales direkte til arbeidsgiver. Dette gjelder kun hvor kommune, fylkeskommune eller staten er arbeidsgiver, jf. § 27 annet ledd, og ikke for andre arbeidsgivere.

Kvalifisert ledsager kan få dekket mer enn 8 timer tapt arbeidsinntekt.

Ansatte i hjemmesykepleien har ikke krav på dekning av tapt arbeidsinntekt. Med «personer ansatt i hjemmesykepleien» menes personer som er ansatt i kommunen som har ansvar for å oppfylle kommunens ansvar etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a og som yter helsetjenester til pasienten i pasientens hjem. Det er ikke avgjørende om tjenesten omtales som «hjemmesykepleie» av kommunen. Denne avgrensningen gjelder i tjenesten, ikke når det er ledsagelse av nære pårørende.

Ledsager som mottar stønad etter folketrygdloven kapittel 4 eller 8, det vil si ledsager som mottar dagpenger under arbeidsløshet eller sykepenger, har heller ikke krav på dekning av tapt arbeidsinntekt. Dersom ledsager for eksempel har gradert sykemelding og har hatt ulønnet permisjon fra jobb på reisedagen, vil vedkommende ha rett på dekning av tapt arbeidsfortjeneste.

Sist oppdatert 29.02.2024