Rekvirere transport

Rekvisisjon for pasientreiser skal bare utstedes til pasienter som har behov for tilrettelagt transport av helsemessige årsaker. Pasienter som har behov for tilrettelagt transport kan få en rekvirert reise.

Pasientens behandler, for eksempel: 

 • Lege

 • Psykolog

 • Jordmor

 • Helsesykepleier

 • Fysioterapeut

 • Kiropraktor

 • Logoped

 • Audiopedagog

 • Ortoptist

 • Tannlege 

 • Oversykepleier

 • Avdelingssykepleier

 • Faglig ansvarlig på røntgenavdeling eller laboratorium på sykehus

 • Tannlege og tannpleier, når det gis behandling Helfo yter refusjon for

 • Ansatte i helse- og omsorgstjenesten ved reise til institusjon som yter tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Det er kun de ansvarlige behandlerne som kan attestere behovet for rekvirert transport, selv om for eksempel helsesekretær fyller ut selve rekvisisjonen.

Hovedregelen er at behandler i primærhelsetjenesten utsteder rekvisisjon til førstegangsbehandling hos spesialisthelsetjenesten når det rekvireres på medisinsk grunnlag.

Pasientreiser kan rekvireres elektronisk eller via telefon.

Elektronisk rek​visisjon

Behandlere som er tilknytt​et helsenettet til Norsk Helsenett kan rekvirere pasientreiser elektronisk.

Les mer om elektronisk rekvirering eller NISSY her

Løsningen gir rask og sikker formidling av informasjon fra behandler til transportør. Du kan rekvirere i pasientreisers eget system for elektronisk rekvirering, NISSY.​ Det er også mulig å rekvirere via mange av de største journalsystemene.

Telefonrek​visisjon

Behandlere som ikke kan benytte ele​​ktronisk rekvisisjon, eller som har et lite antall rekvisisjoner, kan ringe Pasientreiser på telefon 05515. ​Flere pasientreisekontor har egne tastevalg for behandlere, som skal sikre raskt svar.

Rekvisisjon for pasientreise skal bare utstedes til pasienter som har behov for tilrettelagt transport av helsemessige årsaker. 

Mangler det rutegående transport, skal rekvisisjon utstedes av pasientreisekontoret ved at pasienten ringer 05515.

Generelle retningslinjer for rekvirering av pasientreiser

 • Kun godkjent behandler kan rekvirere pasientreiser. 

 • Rekvisisjonen gjelder kun én vei.

 • En rekvisisjon skal alltid opprettes før pasientreisen gjennomføres.

 • Dersom pasienten har spesielle behov, er det viktig at disse blir oppgitt i rekvisisjonen. Pasientreisekontoret vil tilrettelegge reisen ut fra disse opplysningene.

 • Det er mulig å utstede serierekvisisjoner på medisinsk grunnlag. ​

 • Pasientene har ansvar for å avbestille bestilte pasientreiser ved å ringe 05515 eller via helsenor​ge.no.​

 • Husk å informere pasienten! Gi pasienten beskjed om det har blitt rekvirert pasientreise.

 • Rekvirer transporten så tidlig som mulig, og senest innen kl. 13.00 virkedagen før transporten skal skje. 

Det jobbes i 2022/2023 med ny rekvisisjonspraksis som forklarer arbeidsdeling og ansvar for gjennomføring, samt retningslinjer for pasientreiser med rekvisisjon.

 

Barn under 18 år har rett til å ha med en ledsager på reisen, uavhengig av om det er behov for ledsager på reisen av medisinske årsaker. Dersom barnet skal reise alene med rekvirert transport, skal det gjøres en vurdering av om det er forsvarlig at barnet reiser alene. 

Dersom det er et medisinsk behov for ledsager for på reisen, er barnets behandler ansvarlig for å dokumentere dette. For barn som ikke har behov for ledsager på reisen av medisinske årsaker, vurderer saksbehandler ved pasientreisekontoret om det er forsvarlig at barnet reiser alene. 
 
Saksbehandler ved pasientreisekontoret har følgende retningslinjer for vurderingen av om det å reise alene er forsvarlig: 
 
 • Barn under skolealder skal ikke reise alene, fordi det ikke anses som forsvarlig. 
 • Barn fra 5-6 år opptil 12 år skal ha med ledsager på reise. Det kan likevel gjøres en helhetsvurdering i samarbeid med foresatte om transporten er forsvarlig hvis barnet likevel skal reise alene. Men som ansvarlig for transporten, tar pasientreisekontoret den endelige avgjørelsen.
 • Barn over 12 år kan reise alene, men det skal gjøres en konkret forsvarlighetsvurdering basert på blant annet reiseavstand, behov for bytte av transportmiddel under reisen osv. 
 
Det forutsettes at barnets omsorgspersoner stiller som ledsager dersom det ikke anses forsvarlig at barnet reiser alene. For flyreiser stilles det egne krav for når ledsager er nødvendig. 
 

Noen pasienter har spesielle behov som det må tas hensyn til under transport.  ​Behandler skal gi pasientreisekontoret beskjed om disse forholdene ved bestilling.

Spesielle behov kan være:

 • Sittestilling
 • Barnesete
 • Rullestol
 • Alene i bil
 • Ledsager

​Sittestilling

Noen pasienter kan ha behov for tilpasset sittestilling i bilen, for eksempel kan behandler bestille at en pasient må sitte eller ligge foran.

Barnesete

Behandler skal oppgi barnets vekt og alder. Vær oppmerksom på følgende ved sikring av barn i drosje:

 • Barn skal alltid sikres i bil, også på korte turer. Det er sjåførens ansvar at barn under 15 år er riktig sikret i bilen
 • Barn under 135 cm eller 36 kg skal alltid bruke godkjent sikringsutstyr tilpasset barnets vekt
 • Barn bør sitte bakovervendt så lenge som mulig, helst opp til 4 år​
 • Det er forbudt med bakovervendt barnesete foran aktiv airbag
 • Barn under 140 cm bør ikke sitte foran aktiv airbag

Elektrisk rullestol

Dersom pasienten sitter i elektrisk rullestol som krever spesialbil, skal behandler opplyse om dette.

Manuell rullestol (sammenleggbar)

Dersom en rullestol ikke får plass i en vanlig personbil, skal dette opplyses om ved bestilling.

Alenebil

Dersom det av helsemessige årsaker er nødvendig for pasienten å være alene i bilen, skal dette dokumenteres i rekvisisjonen. Alenebil kan være nødvendig i tilfeller der hvor pasienten er en fare for seg selv eller andre, eller er svært dårlig.

Ledsager

Utgifter for ledsager dekkes dersom behovet for ledsager er dokumentert av behandler.​

En ledsager må være nødvendig av helsemessige årsaker. Ledsageren skal være nødvendig for selve reisen, ikke for pasientens opphold for øvrig. Vanligvis dekkes reise for én ledsager, men ved behov kan behandler spesifisere at det er nødvendig med to ledsagere på reisen. Det er for eksempel hvis pasienten er særlig pleietrengende, bruker rullestol eller lignende. 

Barn under 18 år kan også ha rett til å ha med to ledsagere på reisen.

Les mer om ledsagers rettigheter på helsenorge.no.

Beregn noe ventetid på reisen. Ventetiden kan variere avhengig av hvor pasientene bor, hvor langt de skal reise, og om flere pasienter skal reise samme veien.

Pasientreisekontoret prøver å samordne reiser når det er mulig. Når flere kjører sammen i drosje eller turvogn, kan ressursene til helseforetakene utnyttes best mulig. 

Ved samkjøring tar pasientreisekontoret hensyn til spesielle behov som behandleren har skrevet på rekvisisjonen.​

Det lokale pasientreisekontoret kan kontaktes på 05515 ved spørsmål​ om samkjøring og ventetid.​​

Pasienten må betale en egenandel hver reisevei, hvis vedkommende ikke har frikort eller har fritak fra å betal egenandel. Det vil si at hvis pasienten reiser tur-retur, må vedkommende betale to egenandeler.

Noen pasienter har fritak fra å betale egenandel. Se oversikt over hvem som har fritak fra å betal egenandel her.

 

 

Rekvirentveileder

Behandlere kan utstede rekvisisjon til pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan bruke rutegående transport. For å gjøre det enklere å vurdere behovet for rekvirert transport, er det laget en veileder for rekvirenter. 

Gå til veilederen her

Rutetider for Helseekspress/Helsebuss

Helseekspressene og helsebussene er spesialbygget for pasienter som skal til behandling, og organiseres av de lokale pasientreisekontorene.

Servicetilbudene i bussene varierer. De fleste bussene har ekstra god plass for å sikre god komfort, og i flere av bussene er det helsepersonell eller en bussvert til stede. Noen av bussene har plass til bårer og har medisinsk ekstrautstyr tilsvarende ambulanser om bord.

Se rutetider på Helsenorge
En person som går ved siden av en hvit buss
Sist oppdatert 02.08.2022