Felles mål for pasientreiseordningen

Styrene i de fire regionale helseforetakene har vedtatt et felles målbilde for pasientreiseområdet:

 • Pasienter og pårørende skal oppleve forutsigbarhet og trygghet
 • Det er et mål at pasientene skal være aktive deltakere, og oppleve kvalitet og sammenhengende tjenester
 • Uønsket variasjon skal reduseres
 • Pasientreiseordningen skal legge til rette for at flest mulig organiserer sin egen reise, slik at ressursene kan rettes inn mot de 
  som trenger det mest
 • Digitalisering og interregional styring av IKT-utviklingen er sentrale virkemidler for å effektivisere og videreutvikle tjenesten

Målbildet tas inn i de regionale utviklingsplanene og blir førende for alle helseforetakene i den enkelte region.

Pasientreiseområdet skal levere disse samfunns- og brukereffektene:

 1. En aktiv og deltakende bruker 
 2. En enkel pasientreise
 3. En tilgjengelig og tilpasset pasientreise
 4. En kostnadseffektiv pasientreise

For de to tjenesteområdene konkretiserer vi det slik:

 • Rettigheten utløses ved automatiserte tjenester
 • Pasienten får umiddelbart svar hvis det ikke er behov for 
  skjønn
 • Pasienten kan gi informasjon og få svar digitalt

 • Pasienten er en aktiv ressurs og veiledes før, under og etter 
  reisen av en selvbetjeningsløsning
  Se film som viser hvordan fremtidens løsning kan bli her.
 • Rekvirering er en digital prosess og behandler foretar kun 
  unntaksvis vurdering av behov for tilrettelagt transport
 • Transport ses samlet og gir optimal utnyttelse av ressursene 
  med rett kvalitet og servicenivå i et fremtidig transportmarked

 • Pasienten har en aktiv rolle i utformingen av pasientreisen
 • Behandlerkapasitet frigjøres
 • Aktørene realiserer økt grad av samordning og samhandling
 • Arbeidsprosesser standardiseres
 • Digital samhandling er primær kanal for dialog med pasientene
 • IKT-løsninger benyttes for å oppnå forenkling, selvbetjening og automatisering
 • Reiserutene planlegges optimalt med samkjøring, og at offentlig betalt persontransport koordineres
 • Pasienter med størst behov for hjelp gis tilpasset oppfølging

 

Vil du se hvordan fremtidens reise med rekvisisjon kan se ut?

Sist oppdatert 30.01.2024