Pasienten har helsemessig behov for en rekvirert pasientreise

GJELDER FOR UTVALGTE BEHANDLINGSSTEDER FRA FEBRUAR 2024.

Henvisende behandler har ansvar for å vurdere pasientens helsemessige behov for tilrettelagt transport og rekvirere reise. Ved gjentakende behandlinger er det pasientens behandler som skal vurdere pasientens helsemessige behov for tilrettelagt transport og har ansvar for å rekvirere reise. 

Hvis pasienten har et helsemessig behov her og nå og behandler er usikker på pasientens behov ved retur rekvireres det for en reise en vei.
 
Hvis behandler forventer at pasient har det samme helsemessige behovet for transport på retur, kan behandler rekvirere reise både til og fra behandling.
 
Behov for tilrettelagt transport på returreise bør avklares med pasient på forhånd. 
 
Ansvar for rekvirering av retur:
Behandler som vurderer pasientens behov for tilrettelagt transport til behandling, kan vurdere pasientens behov fra behandling.
 
Hvis det ikke er rekvirert returreise på forhånd, er det behandler ved behandlingsstedet der pasienten har mottatt behandling som skal vurdere helsemessig behov for tilrettelagt transport ved returreisen og rekvirere reise. Fastlege kan ikke kontaktes for rekvirering av retur i disse tilfellene. 
 
Hvis pasienten har vært innom flere behandlingssteder er det siste behandler som er ansvarlig for å vurdere behov og rekvirere reise.  
 

Hvis det er behov for tilrettelagt transport begge veier, men hjemreisetidspunkt ikke er kjent, legges det inn en åpen retur. Denne må bekreftes av pasient på helsenorge.no eller 05515 så snart hjemreisetidspunkt er kjent. 

Hvis pasienten har behov for reiseledsager av helsemessige årsaker, må du som behandler dokumentere dette. 
 
Det er viktig at behovet for reiseledsager blir dokumentert slik at vedkommende får refundert de utgiftene en har krav på å få dekket. Ved dokumentert behov for reiseledsager har reiseledsager krav på å få dekket tomkjøring når pasienten skal bringes til og hentes etter å ha vært til behandling. 
 
Hvis reiseledsager har lagt ut for reisen, og skal søke om støtte til utgifter i etterkant av reisen, må reiseledsager ha bekreftelse på at pasienten har vært til behandling

Behandler er ansvarlig for å dokumentere pasientens spesielle behov og eventuelt behov for reiseledsager. Dette er viktig for at pasienten skal få riktig transport, blant annet for å unngå bomturer, at pasienten kommer for sent eller mister timen til behandling. Hvilke spesielle behov pasienten har på reisen registreres i NISSY. 
 

Reise inn til planlagt behandling skal bestilles så tidlig som mulig, og senest innen kl. 13 virkedagen før reisen skal gjennomføres.
Ved bestillinger til behandling sendt tett opptil behandlingstidspunktet kan det ikke garanteres at pasient rekker inn til oppsatt oppmøtetidspunkt. Responstiden og tilgjengelig kapasitet vil kunne variere i ulike områder og tider på døgnet. Ta eventuelt kontakt med oss på 05515 for mer informasjon. Utenom vår åpningstid kan transportør kontaktes direkte for estimert hentetidspunkt.

Hvis det åpner seg ledige behandlingstimer på kort varsel og pasienten har behov for tilrettelagt transport: 
  • Hvis pasienten har helsemessig behov for transport: Behandler tar kontakt på 05515 for å høre om pasienten kan rekke å komme inn til behandling på kort varsel. Pasientreisekontoret kan oppgi tidsestimat på hvor lang tid det vil ta å få den aktuelle pasienten inn til behandling. 
  • Hvis pasienten har trafikalt behov for transport: Pasienten tar kontant på 05515 for rekvirert reise 

Med øyeblikkelig hjelp menes helsehjelp som det nødvendig å yte snarest. Dette er behandling som ikke er planlagt på forhånd og som må gis innen 24 timer. Behandling ved legevakt, behandling i forbindelse med fødsel og behandling i forbindelse med psykiske eller psykotiske lidelser hvor situasjonen er alvorlig, er eksempler på tilfeller som gjelder øyeblikkelig hjelp. Øyeblikkelig hjelp skal ikke benyttes i tilfeller der ledig time til behandling åpner seg på kort varsel
  • Ved behov for øyeblikkelig hjelp kontakter pasienten behandlingssted for å avklare om det er øyeblikkelig hjelp.
  • Pasienten ordner reisen selv og søker om dekning av reiseutgifter i etterkant av reisen. Behandler dokumenterer at reisen gjaldt øyeblikkelig hjelp. Drosjeutgifter til reiser som gjelder øyeblikkelig hjelp dekkes. 
  • Hvis rutinen over ikke lar seg gjennomføre: Behandler avklarer transportbehov og rekvirerer transport. 
 

Kommunen skal ha et dekkende behandlingstilbud, og hovedregelen er at det gis støtte til reiser innad i kommunen. 
Pasienter kan i enkelte tilfeller ha behov for å reise ut av kommunen til behandling. Hvis pasienten må krysse kommunegrensen for å motta behandling, og pasienten har behov for rekvirert transport, ta kontakt med pasientreisekontoret.
Pasienten kan få tilrettelagt transport til behandlinger utenfor kommunen hvis:
  • Behandlingsstedet er geografisk nærmest pasientens oppholdssted
  • Pasienten har fastlege i en annen kommune, og det eksisterer et fastlegesamarbeid med bostedskommunen

Rekvisisjoner utstedes under ansvar jf. lov om helsepersonell §6

Rekvirering på feil grunnlag kan medføre at helseforetaket tar kontakt med ansvarlig behandler for veiledning for riktig bruk av tjenesten jf. Helsepersonelloven §6. Hvis det etter gjentakende oppfølging og veiledning fortsatt forekommer attestasjoner på feil grunnlag, kan helseforetaket fakturere deg som behandler direkte for reisene.
 
 
Sist oppdatert 21.02.2024