Pasienten har helsemessig behov for en reiseattest for tilrettelagt transport

GJELDER FOR UTVALGTE BEHANDLINGSSTEDER FRA FEBRUAR 2024.
Når du oppretter en tidsbestemt attest for pasient, vær oppmerksom på følgende:
 • Ved opprettelse av reiseattest blir det ikke bestilt reise til og fra behandling for pasient. Pasient bestiller reise selv via helsenorge.no eller på telefon 05515. Reise må bestilles i god tid før behandling. 
 • Pasient med tidsbestemt attest for tilrettelagt transport kan alltid velge å benytte egen bil eller bli kjørt. Pasient lar være å bestille transport og søker om refusjon for utgifter i etterkant av reisen. Tilleggsutgifter som parkering, bom og ferge, dekkes.
 • Hvis pasient bestiller transport men deretter velger å benytte egen bil eller bli kjørt, må reisen avbestilles av pasient i god tid.
 • Hvis pasient ikke er i stand til å håndtere reisebestillinger via helsenorge eller 05515 på egen hånd må pasient få bistand av behandler til dette. 
 • Når attesten er på vei til å utløpe vil varsling om dette sendes pasient. Pasient ber behandler om fornyelse av attest ved behov. 

Det er hvordan pasientens helsetilstand innvirker på mulighetene til å reise til og fra behandling på egen hånd som har betydning. 
 
Behandler vurderer hvor lenge attesten skal vare, inntil en periode på maksimalt 1 år.
 
I tilfeller der pasient kvalifiserer for tilrettelagt transport på grunn av helsetilstand uten tilsikt til bedring, der pasientens helsetilstand/funksjonsnivå gjør det vanskelig å gjennomføre reisen med offentlig transport, kan det være aktuelt å attestere for en tidsperiode på 1 år.
 
I tilfeller der pasient kvalifiserer for tilrettelagt transport på grunn av helsetilstand som er forventet å vare i en gitt tid fremover, der pasientens helsetilstand/funksjonsnivå gjør det vanskelig å gjennomføre reisen med offentlig transport i denne perioden, kan det være aktuelt å attestere for en kortere tidsperiode. 
 
Vurdering av lengde på attest ses i sammenheng med hvor lenge pasienten vil ha behov for å reise til behandling. 
 
Behandler har alltid anledning til å endre eller fjerne attesterte behov for en tidsperiode, for eksempel hvis pasientens helsetilstand endrer seg.

 • Alle behandlere kan attestere tidsbestemt helsemessig behov for reiser til og fra egne behandlinger/behandlingsstedet behandleren er tilknyttet. 
 • Pasientens fastlege kan i tillegg attestere tidsbestemt helsemessig behov til alle typer behandlinger i primærhelsetjenesten i pasientens hjemkommune og til behandlinger i spesialisthelsetjenesten i pasientens egen helseregion.
Eksempler:
 1. Pasienten er sjelden innom fastlegen, men går jevnlig til behandling i spesialisthelsetjenesten der de kjenner pasienten godt. Behandler i spesialisthelsetjenesten attesterer tidsbestemt helsemessig behov hvis det er grunnlag for dette. Attesten er gyldig på reiser til og fra dette behandlingsstedet. 
 2. Pasientens fastlege kjenner pasientens funksjonsnivå og bakenforliggende behov for transport godt. Pasienten er jevnlig innom fastlegen, men er av og til henvist videre til andre behandlinger. Fastlege attesterer tidsbestemt helsemessig behov hvis det er grunnlag for dette, og velger til hvilke behandlingssteder attesten skal gjelde for.

Håndtering av reisebestilling for pasient med tidsbestemt attest for tilrettelagt transport fra helseforetaket
Pasient med attestert tidsbestemt behov bestiller reise selv via helsenorge.no eller 05515.
 
Når behandler vurderer om pasienten kvalifiserer for en tidsbestemt attestasjon bør det i samråd med pasienten tas høyde for og vurderes hvorvidt pasienten er i stand til å håndtere reisebestillinger på egen hånd. Hvis pasienten ikke kan det, må behandler være innstilt på å bistå pasienten med bestilling av reise.
 
Pasient kan bestille reise via helsenorge.no eller ved å kontakte pasientreisekontor på telefon 05515.
 
En tidsbestemt attestasjon gjelder uavhengig av hvilket transportmiddel pasienten har behov for for å komme til behandling. Når pasienten starter bestilling av reise på helsenorge.no eller 05515 blir reisen planlagt og bestilt av pasientreisekontor. Hvis pasienten har behov for fly til behandling skal reisen alltid bestilles på telefon 05515. 
 
Pasient med tidsbestemt attest kan alltid velge å benytte egen bil eller bli kjørt, og får tilleggsutgifter som parkering, bom og ferge, dekket.

Hvis pasienten har behov for reiseledsager av helsemessige årsaker, må du som behandler dokumentere dette. 
 
Det er viktig at behovet for reiseledsager blir dokumentert slik at vedkommende får refundert de utgiftene en har krav på å få dekket. Ved dokumentert behov for reiseledsager har reiseledsager krav på å få dekket tomkjøring når pasienten skal bringes til og hentes etter å ha vært til behandling. 
 
Hvis reiseledsager har lagt ut for reisen, og skal søke om støtte til utgifter i etterkant av reisen, må reiseledsager ha bekreftelse på at pasienten har vært til behandling

Behandler er ansvarlig for å dokumentere pasientens spesielle behov og eventuelt behov for reiseledsager. Dette er viktig for at pasienten skal få riktig transport, blant annet for å unngå bomturer, at pasienten kommer for sent eller mister timen til behandling. Hvilke spesielle behov pasienten har på reisen registreres i NISSY. 

Kommunen skal ha et dekkende behandlingstilbud, og hovedregelen er at det gis støtte til reiser innad i kommunen. Pasienter kan i enkelte tilfeller ha behov for å reise ut av kommunen til behandling. Hvis pasienten må krysse kommunegrensen for å motta behandling, og pasienten har behov for rekvirert transport, ta kontakt med pasientreisekontoret.
 
Pasienten kan få tilrettelagt transport til behandlinger utenfor kommunen hvis:
 • Behandlingsstedet er geografisk nærmest pasientens oppholdssted
 • Pasienten har fastlege i en annen kommune, og det eksisterer et fastlegesamarbeid med bostedskommunen
Rekvisisjoner utstedes under ansvar jf. lov om helsepersonell §6 (lenke lovdata) 

Rekvisisjoner utstedes under ansvar jf. lov om helsepersonell §6

Attestering på feil grunnlag kan medføre at helseforetaket tar kontakt med ansvarlig behandler for veiledning for riktig bruk av tjenesten jf. Helsepersonelloven §6. Hvis det etter gjentakende oppfølging og veiledning fortsatt forekommer attestasjoner på feil grunnlag, kan helseforetaket fakturere deg som behandler direkte for reisene.

Sist oppdatert 21.02.2024