Pasienten har helsemessig behov for en reiseattest for bruk av bil

GJELDER FOR UTVALGTE BEHANDLINGSSTEDER FRA FEBRUAR 2024.
Når du oppretter en tidsbestemt attest for bruk av egen bil, vær oppmerksom på følgende:
  • Pasient gjennomfører reisen og søker om refusjon av utgifter i etterkant. Tilleggsutgifter som parkering, bom og ferge, dekkes.
  • Hvis pasienten får behov for annen tilrettelagt transport enn bruk av egen bil, må det rekvireres reise.

Det er hvordan pasientens helsetilstand innvirker på mulighetene til å reise til og fra behandling på egen hånd som har betydning. 
 
Behandler vurderer hvor lenge attesten skal vare, inntil en periode på maksimalt 1 år.
 
I tilfeller der pasient kvalifiserer for tilrettelagt transport på grunn av helsetilstand uten tilsikt til bedring, der pasientens helsetilstand/funksjonsnivå gjør det vanskelig å gjennomføre reisen med offentlig transport, kan det være aktuelt å attestere for en tidsperiode på 1 år.
 
I tilfeller der pasient kvalifiserer for tilrettelagt transport på grunn av helsetilstand som er forventet å vare i en gitt tid fremover, der pasientens helsetilstand/funksjonsnivå gjør det vanskelig å gjennomføre reisen med offentlig transport i denne perioden, kan det være aktuelt å attestere for en kortere tidsperiode. 
 
Vurdering av lengde på attest ses i sammenheng med hvor lenge pasienten vil ha behov for å reise til behandling. 
 
Behandler har alltid anledning til å endre eller fjerne attesterte behov for en tidsperiode, for eksempel hvis pasientens helsetilstand endrer seg.

  • Alle behandlere kan attestere tidsbestemt helsemessig behov for reiser til og fra egne behandlinger/behandlingsstedet behandleren er tilknyttet. 
  • Pasientens fastlege kan i tillegg attestere tidsbestemt helsemessig behov til alle typer behandlinger i primærhelsetjenesten i pasientens hjemkommune og til behandlinger i spesialisthelsetjenesten i pasientens egen helseregion.
 
Eksempler:
  1. Pasienten er sjelden innom fastlegen, men går jevnlig til behandling i spesialisthelsetjenesten der de kjenner pasienten godt. Behandler i spesialisthelsetjenesten attesterer tidsbestemt helsemessig behov hvis det er grunnlag for dette. Attesten er gyldig på reiser til og fra dette behandlingsstedet. 
  2. Pasientens fastlege kjenner pasientens funksjonsnivå og bakenforliggende behov for transport godt. Pasienten er jevnlig innom fastlegen, men er av og til henvist videre til andre behandlinger. Fastlege attesterer tidsbestemt helsemessig behov hvis det er grunnlag for dette, og velger til hvilke behandlingssteder attesten skal gjelde for.
 

Hvis pasienten har behov for reiseledsager av helsemessige årsaker, må du som behandler dokumentere dette. 
 
Det er viktig at behovet for reiseledsager blir dokumentert slik at vedkommende får refundert de utgiftene en har krav på å få dekket. Ved dokumentert behov for reiseledsager har reiseledsager krav på å få dekket tomkjøring når pasienten skal bringes til og hentes etter å ha vært til behandling. 
 
Hvis reiseledsager har lagt ut for reisen, og skal søke om støtte til utgifter i etterkant av reisen, må reiseledsager ha bekreftelse på at pasienten har vært til behandling
 
Rekvisisjoner utstedes under ansvar jf. lov om helsepersonell §6 (lenke lovdata) 

Rekvisisjoner utstedes under ansvar jf. lov om helsepersonell §6

Attestasjon på feil grunnlag kan medføre at helseforetaket tar kontakt med ansvarlig behandler for veiledning for riktig bruk av tjenesten jf. Helsepersonelloven §6. Hvis det etter gjentakende oppfølging og veiledning fortsatt forekommer attestasjoner på feil grunnlag, kan helseforetaket fakturere deg som behandler direkte for reisene.

 
(siden må endres)
Sist oppdatert 21.02.2024