Brukarutvalet

God brukarmedverknad er sikra gjennom etablerte brukarutval både på regionalt nivå og i helseføretaka.

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord med bærbare datamaskiner
Brukarutvalet til Pasientreiser HF består av representantar frå sentrale brukarorganisasjonar som Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjonar, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, Kreftforeningen og Pensjonistforbundet. Dessutan har utvalet representantar frå alle dei fire regionale brukarutvala. 
 
Utvalet har minimum fire fysiske møte i året, og det vert gjennomført elektroniske møte ved behov. 
 
Brukarutvalet bidreg med rådgjeving og forankring av nye løysingar og utvikling av området. Brukarorganisasjonen sine representantar har fyrstehandskunnskap om korleis pasientreiseordninga fungerer i praksis og er difor ein viktig samarbeidspartner for å lukkast med utviklinga av tenestene. Utvalet tek ikkje formelle avgjerder.
 
Brukarutvalet vert leia av fagdirektør Hilde Holt hos Pasientreiser HF. 
 

 • Gunnhild Berglen, Helse Nord RHF Brukerutvalg
 • Tor Johnny Agledal, Helse Vest RHF Brukerutvalg
 • Øystein Kydland, Helse Sør-Øst RHF Brukerutvalg
 • Mona Sundnes, Helse Midt-Norge RHF Brukerutvalg
 • Geir Strømsholm, SAFO og LFPS
 • Johannes Lofthus, Kreftforeningen
 • Dag Utnes, FFO og Prostatakreftforeningen
 • Unn Tone Forfang Jenssen, FFO og Blindeforbundet
 • Svein Helgesen, Pensjonistforbundet
 • Gunvor Riim Opedal, Pensjonistforundet
 • Elisabeth Wollebek Høysletta, LFS (Norges handikapforbund)
 • Line Hole, FFO og Foreningen for autoimmune leversykdommer

Vararepresentantar: 

 • Vidar Myren, vara, Helse Midt-Norge RHF Brukerutvalg
 • Leif Birger Mækinen, Helse Nord RHF Brukerutvalg 
 • Tahar Haddad, vara, Pensjonistforbundet
 • Kirsten Refsnes, vara, Pensjonistforbundet

Send ein e-post til kommunikasjon@pasientreiser.no for å melde inn saker til Brukarutvalet. Hugs å skrive «Sak til Pasientreiser HF sitt brukarutval » i emnelinja.

Dei regionale brukarutvala er rådgivande organ for styret og administrerande direktør i helseregionane og medverkar på eit overordna og strategisk nivå.
 
Her er dei regionale brukarutvala:
 

 

 
Helseføretaka sine brukarutval er rådgjevande organ for styret og administrerande direktør i helseføretaka. Lenkjer til dei ulike helseføretaka sine brukarutval finn du på heimesidene til dei regionale brukarutvala.
Sist oppdatert 15.01.2024