Om foretaket 2022

Pasientreiser HF er et nasjonalt foretak som er etablert for å oppfylle de regionale helseforetakenes «sørge for»-ansvar på området pasientreiser.

Publisert 05.07.2023
En trapp med potteplanter

Foretaket har hovedkontor i Skien og avdelingskontor i Mosjøen, Førde, Ålesund og Moelv. 

Pasientreiser HF ble etablert som et ansvarlig selskap 11. mai 2009 (Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS) og ble med virkning fra 1. april 2017 omdannet til et helseforetak. Foretaket er eid av de fire regionale helseforetakene (RHF-ene). Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF eier 20 prosent hver i foretaket, mens Helse Sør-Øst RHF eier 40 prosent.

Pasientreiser HF samarbeider med 17 helseforetak, som administrerer pasientreiser med rekvisisjon. Foretaket overtok fra og med 1. januar 2018 det juridiske ansvaret for tjenesteområdet reiser uten rekvisisjon. Samtidig ble fire regionale enheter for reiser uten rekvisisjon virksomhetsoverdratt til Pasientreiser HF. Som faglig kompetansesenter har Pasientreiser HF ansvar for å forvalte og bidra til videreutvikling av pasientreiseområdet. 

Foretaket skal utvikle ordningen i henhold til brukernes behov og med sikte på å skape en tilgjengelig tjeneste for alle landets innbyggere. Samtidig skal ordningen bidra til kostnadseffektivitet for helseforetakene. Foretaket har ansvar for teknologiutvikling og systemforvaltning av reiser med og uten rekvisisjon og er databehandleransvarlige for enkelt- og direkteoppgjørsregistrene. Videre skal foretaket ha en service- og støttefunksjon, samt ivareta administrative og merkantile fellesoppgaver og samordningsoppgaver. Foretaket yter også juridisk bistand og opplæring, og bidrar til harmonisering av regelverk og praksis i forvaltningen av pasientreiser på nasjonalt nivå.

Retten til pasientreiser beskrives i pasient- og brukerrettighetsloven og er ytterligere presisert gjennom pasientreiseforskriften. Ordningen skal sikre at pasienter har lik tilgang til helsetjenester, uavhengig av økonomiske, sosiale og geografiske forhold. 

Foretakets formål er å bidra til at pasientene kommer til og fra offentlig godkjent behandling og at de som har rett til pengestøtte for reiseutgiftene sine får det. 

Foretakets formål er: Pasienten får oppfylt sin rett til pasienttransport.

Pasientreiser HFs visjon er at brukere, helsepersonell og eiere skal få: En enkel, tilgjengelig og kostnadseffektiv pasientreise.

De overordnede nasjonale verdiene for spesialisthelsetjenesten legges til grunn for foretakets arbeid: Kvalitet, respekt og trygghet. 

Videre bygger virksomheten og kulturen i virksomheten på verdiene: Engasjert, imøtekommende og pålitelig. 

Myndighetene ønsker at offentlige tjenester skal fremstå sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. 

Pasientreiser HF sitt mål er å bidra til å realisere en felles helsetjeneste, slik at pasientene får god oppfølging i et sammenhengende pasientforløp. Pasientreiser HF skal tilby enkle og tilgjengelige tjenester som har god kvalitet og sikrer likeverdig tilgang til tjenesten uavhengig av hvor i landet brukeren bor.

Foretaket skal følge rammebetingelser fra myndighetene på pasientreiseområdet. For å kunne tilby bærekraftige, gode og trygge tjenester tilpasset innbyggernes behov må ordningen hele tiden utvikles. 

Felles mål for pasientreiseområdet

Styrene i de fire regionale helseforetakene besluttet i 2022 mål og strategisk utvikling, samt videreutvikling av eierstyringen av de felleseide helseforetakene. Målene for de felleseide foretakene, inkludert Pasientreiser HF, vil heretter inngå i de regionale helseforetakenes utviklingsplaner. 

De regionale helseforetakene har gitt Pasientreiser HF i oppdrag å bidra til å nå målene ved at:

 • pasienter og pårørende skal oppleve forutsigbarhet og trygghet
 • pasientene skal være aktive deltakere, og oppleve kvalitet og sammenhengende tjenester
 • uønsket variasjon skal reduseres
 • pasientreiseordningen skal legge til rette for at flest mulig organiserer sin egen reise, slik at ressursene kan rettes inn mot de som trenger det mest
 • digitalisering og interregional styring av IKT-utviklingen er sentrale virkemidler for å effektivisere og videreutvikle tjenesten

Foretaksmøtet besluttet i januar 2022 at det skulle være frivillig for alle helseforetak å være sertifisert i henhold til ISO 14001:2015, ledelsessystemet for miljø. Pasientreiser HF valgte å gå bort fra tredjepartssertifisering, men følger fortsatt standarden, slik det er krav om. Foretaket deltar i regional miljøfaggruppe i Helse Sør-Øst, for å sikre faglig oppdatering på miljøområdet.  

Foretaket utformet en handlingsplan, i 2022, for miljø og bærekraft som er i tråd med felles klima- og miljømål i spesialisthelsetjenesten. Det er satt måltall for de områdene som vurderes å være relevante for foretaket. Resultat rapporteres i oppfølgingsmøte med eier årlig. I 2022 har foretaket hatt et særlig fokus på energibesparende tiltak. Foretaket vil, som tidligere år, bidra til spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar og levere nøkkeltall til klimaregnskapet.

Foretaksmøtet er Pasientreiser HFs øverste myndighet, og foretakets styre oppnevnes av foretaksmøtet.

Styret i Pasientreiser HF består av syv medlemmer, hvorav to er valgt av og blant de ansatte. Øvrige styremedlemmer oppnevnes av de regionale helseforetakene. I tillegg har brukerorganisasjonene to observatører i styret.

Ved utgangen av 2022 bestod styret i Pasientreiser HF, inkludert brukerobservatørene, av følgende medlemmer:

 • Line Alfarrustad, leder (Helse Sør-Øst RHF)
 • Bente Aae, nestleder (Helse Vest RHF)
 • Kristian Onarheim (Helse Midt-Norge RHF)
 • Frode Eilertsen (Helse Nord RHF)
 • Geir Kristoffersen (Helse Sør-Øst RHF)
 • Ken Roger Seljelv-Valen (ansattvalgt)
 • Gunn Høvik (ansattvalgt)
 • Karl-Olaf Sundfør (brukerobservatør, Helse Vest RHF)
 • Gunnhild Berglen (brukerobservatør, Helse Nord RHF)

Pasient og brukerrettighetsloven § 3-1 handler om brukernes rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester, og ifølge helseforetaksloven § 35 skal Pasientreiser HF innhente pasienters og andre brukeres erfaringer og synspunkter.

Styret i Pasientreiser HF har to brukerobservatører oppnevnt fra de regionale helseforetakenes brukerutvalg. I tillegg har foretaket et brukerutvalg som involveres løpende i utviklingen av tjenester som påvirker sluttbruker. 

Det er 12 representanter i brukerutvalget, og tre vararepresentanter. Representantene oppnevnes av de regionale brukerutvalgene, en fra hver region. To av disse er observatører i Pasientreiser HF sitt styre. De resterende oppnevnes direkte fra brukerorganisasjonene. 

Brukerutvalget har minimum syv møter per år og møtefrekvensen følger styremøtene til foretaket. Møtene er stort sett fysiske møter, men det avholdes også digitale møter ved behov. Agenda sendes ut en uke før møter, og alle representanter kan melde opp saker, i tillegg til at saker meldes fra foretaket. Perioden representantene sitter er to år, med mulighet for gjenutnevning dersom organisasjonene ønsker dette. 

Brukerutvalget ledes av fagdirektør ved Pasientreiser HF, og foretaket har også sekretærfunksjon. Brukerutvalget er et rådgivende organ for foretakets administrerende direktør, når det gjelder både drifts- og utviklingsrelaterte saker. Medlemmene bidrar også med testing ved innføring av ny og/eller forbedret funksjonalitet i selvbetjeningsløsningene på Helsenorge. Til nasjonale utviklingstiltak er det utnevnt to representanter i arbeidsgrupper til hvert av tiltakene, og hele brukerutvalget er kompetansegruppe for alle de nasjonale utviklingstiltakene. I tillegg er to brukere representert i samarbeidsforum som er foretakets kundeforum i samhandlingen med pasientreiser i helseforetakene.

Ved utgangen av 2022 bestod brukerutvalget av følgende representanter:

Navn Brukerorganisasjon
Øystein Kydland  Helse Sør-Øst Norge RHF brukerutvalg
Mona Sundnes  Helse Midt-Norge RHF brukerutvalg
Gunnhild Berglen Helse Nord RHF brukerutvalg
Karl-Olaf Sundfør Helse Vest RHF brukerutvalg
Line Hole Forening for autoimmune leversykdommer, FFO
Geir Strømsholm SAFO og LFPS
Johannes Lofthus Kreftforeningen
Dag Utnes FFO og Prostatakreftforeningen
Unn Tone Forfang Jenssen FFO og Blindeforbundet
Svein Helgesen Pensjonistforbundet
Gunvor Riim Opedal Pensjonistforbundet
Elisabeth Wollebek Høysletta LFS (Norges Handikapforbund)

Pasientreiser HF får også brukererfaringer gjennom andre kanaler. Tilbakemeldingene systematiseres og vektlegges når foretaket utfører forbedringsarbeid og utvikler nye tjenester. Ved å gjennomføre årlige brukerundersøkelser, måles og analyseres brukernes tilfredshet med pasientreiseområdet. I tillegg gjøres det analyser og målinger av statistikk og brukerinformasjon som er tilgjengelig på Helsenorge og pasientreiser.no.

 • 3,9 millioner reiser med rekvisisjon
 • 3,7 millioner reiser uten rekvisisjon
 • 508 millioner kroner utbetalt til brukere
 • 1,06 millioner vedtak fattet for søknader om stønad til reiser uten rekvisisjon
 • 1,6 millioner besvarte telefonhenvendelser