Om foretaket 2020

Publisert 19.05.2021
Sist oppdatert 20.05.2021

Fakta om foretaket

Pasientreiser HF er nasjonalt helseforetak som er etablert for å oppfylle de regionale helseforetakenes «sørge for-ansvar» på området pasientreiser. Foretaket har hovedkontor i Skien og avdelingskontor i Mosjøen, Førde, Ålesund og Moelv.

Foretaket er eid av de fire regionale helseforetakene (RHF-ene). Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF eier 20 prosent hver i foretaket, mens Helse Sør-Øst RHF eier 40 prosent. Foretaket ble etablert som et ansvarlig selskap 11. mai 2009 (Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS) og ble med virkning fra 1. april 2017 omdannet til et helseforetak.

Fra og med 1. januar 2018 ble det juridiske ansvaret for tjenesteområdet reiser uten rekvisisjon samlet til én nasjonal tjeneste, og lagt til Pasientreiser HF. I tillegg samarbeider foretaket med 17 lokale pasientreisekontor som er underlagt sine respektive helseforetak, og som administrerer reiser med rekvisisjon.

Ved utgangen av 2020 var det 138 ansatte i foretaket, fordelt på 133,7 årsverk.

Foretaket har også ansvar for å drifte IT-systemene for reiser med og uten rekvisisjon. Videre er Pasientreiser HF et faglig kompetansesenter som tilbyr service- og støttetjenester til helseforetakenes pasientreisekontor. Ved å gi juridisk bistand og opplæring, bidrar foretaket til harmonisering av regelverk og praksis i forvaltningen av pasientreiser på nasjonalt nivå.

Når tjenestene som foretaket har ansvaret for skal utvikles og digitaliseres, legges det stor vekt på brukermedvirkning. Slik blir tjenestene brukervennlige, og innbyggernes behov settes i sentrum.

Pasientreiser HF sitt formål er å sikre at pasienten får oppfylt sin rett til pasienttransport, og visjonen er: En enkel, tilgjengelig og kostnadseffektiv pasientreise.

De overordnede verdiene for spesialisthelsetjenesten er kvalitet, respekt og trygghet. Pasientreiser HF baserer seg på de nasjonale verdiene, samt foretakets egne verdier som er engasjert, imøtekommende og pålitelig. Verdiene skal prege kulturen i foretaket, og oppgaver som utføres skal være basert på verdiene.

Det er et overordnet mål at offentlige tjenester skal fremstå sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Pasientreiser HF samarbeider derfor med mange aktører, slik tjenesten blir én tjeneste for pasientene, og integrert i et helhetlig pasientforløp. Brukerne skal oppleve en tjeneste som er tilgjengelig der brukeren er, som har god kvalitet og ivaretar likebehandling. Samtidig skal Pasientreiser HF bidra til en kostnadseffektiv drift som kan frigjøre midler til andre helsetjenester.

Pasientreiser HF er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:2015. Miljøledelse er en integrert del av foretakets styring, og det er etablert tiltak for å redusere negativ påvirkning på ytre miljø. Foretaket har blant annet utviklet tjenester for pasientene som muliggjør elektronisk innsending av søknader om refusjon for reiser uten rekvisisjon, noe som bidrar til reduksjon i papir og forbruk. I tillegg har foretaket fokus på miljøvennlige innkjøp, kildesortering av avfall og færre tjenestereiser. Pasientreiser HF bidrar i Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar hvert år.

Foretaksmøtet er Pasientreiser HFs øverste myndighet, og foretakets styre oppnevnes av foretaksmøtet. Styret i Pasientreiser HF består av syv medlemmer, hvorav to er valgt av og blant de ansatte. Øvrige styremedlemmer oppnevnes av de regionale helseforetakene. I tillegg har brukerorganisasjonene to observatører i styret. I 2020 hadde styret i Pasientreiser HF, inkludert brukerrepresentantene, denne sammensetningen:

Line Alfarrustad, leder (Helse Sør-Øst RHF)

Bente Aae, nestleder (Helse Vest RHF)

Reidun Rømo (Helse Midt-Norge RHF)

Frode Eilertsen (Helse Nord RHF)

Geir Kristoffersen (Helse Sør-Øst RHF)

Hallvard Haugen (ansattvalgt)

Gunn Høvik (ansattvalgt)

Øystein Kydland (brukerrepresentant, Helse Sør-Øst RHF)

Mona Sundnes (brukerrepresentant, Helse Midt-Norge RHF)

Pasient og brukerrettighetsloven § 3-1 omhandler brukernes rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester, og det følger av helseforetaksloven § 35 at Pasientreiser HF skal innhente pasienters og andre brukeres erfaringer og synspunkter.

Myndighetene har understreket at helsetjenesten skal være pasientens helsetjeneste, det innebærer at tjenestene skal ha brukerne i sentrum i utviklingen, og gi pasienten mulighet til å delta aktivt i utviklingen og påvirke sin egen tjeneste. Brukermedvirkning står sentralt i utviklingen av pasientens helsetjeneste og netthelsetjeneste, og brukernes behov skal stå i sentrum når pasientreiser digitaliserer tjenestene.

Pasientreiser HF har et brukerutvalg som består av representanter fra sentrale brukerorganisasjoner og de regionale helseforetakenes brukerutvalg. To av representantene i brukerutvalget er også observatører i Pasientreiser HF sitt styre. Brukerutvalget er et rådgivende utvalg for administrerende direktør i Pasientreiser HF i brukerspørsmål innenfor pasientreiseområdet. Utvalget involveres både i foretakets strategi, utvikling, og den daglige driften. Sluttbrukerne har førstehåndskunnskap om hvordan pasientreiseordningen fungerer i praksis, og er derfor viktige samarbeidspartnere for å lykkes med å videreutvikle brukervennlige tjenester.  Alle medlemmer i brukerutvalget kan ta opp og fremme saker som er av betydning for pasienter og pårørende, men brukerutvalget fatter ikke vedtak og behandler ikke enkeltsaker. Medlemmene velges for en periode på to år av gangen. Brukerutvalget har minimum fire møter per år.

I 2020 hadde brukerutvalget denne sammensetningen:

Navn                                                              Brukerorganisasjon

Øystein Kydland                                          Helse Sør-Øst Norge RHF brukerutvalg

Mona Sundnes                                            Helse Midt-Norge RHF brukerutvalg

Gunnhild Berglen                                        Helse Nord RHF brukerutvalg

Lene Nilsen                                                  Helse Vest RHF brukerutvalg

Line Hole                                                      Forening for autoimunne leversykdommer, FFO

Annlaug Årflot                                             NORILCO, FFO

Jan Amund Lanner                                     Landsforeningen for nyretransplanterte, FFO

Anne Hanshus                                             Pensjonistforbundet

Solfrid Fossberg                                          Pensjonistforbundet

Vara: Leif Birger Mækinen                        Helse Nord RHF brukerutvalg

Vara: Jakob Strand                                     Pensjonistforbundet

Foretaket får også brukererfaringer gjennom andre kanaler, som systematiseres og vektlegges i systemutviklingen. Ved å gjennomføre årlige brukerundersøkelser, måles og analyseres brukernes tilfredshet med pasientreiseområdet. Videre foretas det analyser og målinger av informasjonen som er tilgjengelig på helsenorge.no.

  • 3,3 millioner reiser med rekvisisjon
  • 3,5 millioner reiser uten rekvisisjon
  • 319 millioner kroner utbetalt til brukere
  • 1,05 millioner vedtak fattet for søknader om stønad til reiser uten rekvisisjon

1,56 millioner besvarte telefonhenvendelser