Avsluttet prosjekt skal evalueres

Pasientreiser HF sitt styre har bedt om at det iverksettes en ekstern sluttevaluering av prosjekt ny planleggings- og optimaliseringsløsning.

Publisert 10.01.2022
Sist oppdatert 19.04.2023
En gruppe mennesker som går nedover et fortau

Pressemelding, 10.01.2022

​- Det er beklagelig at vi ikke kommer i mål med prosjektet, men risikoen var rett og slett for høy. Vi har jobbet lenge, uten å få et nytt system som ville bidratt til en mer effektiv forvaltning av tjenesten, det er svært uheldig. Evalueringen av prosjektet er et viktig skritt i avslutningen av prosjektet og vi ser frem til resultatet, sier Kilvær.

Det nye systemet skulle effektivisere pasientreiseordningen for helseforetakene, og være et planleggingssystem for medarbeidere som jobber med rekvirerte pasientreiser. Systemet skulle håndtere i overkant av tre millioner rekvirerte pasientreiser i året. 

- Pasientreiser skal sørge for sikker og ansvarlig pasienttransport, og dermed må vi være grundige og stille strenge krav til våre systemer, uttaler administrerende direktør i Pasientreiser HF, Rita Kilvær.

Det har i prosjektet vært gjennomført grundige tester med formål om å kvalitetssikre løsningen. Selv etter lang tids testing og utvikling vurderes det at systemet har mangler og ikke fungerer slik det skal.

Les mer i tidligere pressemelding: Styret i Pasientreiser HF vedtok 22. desember å avslutte prosjektet etter anbefalinger fra administrerende direktør i Pasientreiser HF, Rita Kilvær.

Gevinster og kostnader  

Beregninger viste at det nye systemet, som skulle effektivisere forvaltningen, ville gitt helseforetakene en årlig besparelse på transportkostnader på over 40 millioner kroner.

- Selv om arbeidet pågikk over lang tid, var målene med prosjektet og muligheten for betydelige reduserte kostnader for helseforetakene av en slik art at vi mente det var verdt å bruke tid for å komme i mål, fortsetter Kilvær. 

Prosjektet startet med et forprosjekt i 2014 , som medførte anslagsvis en ressursinnsats i form av interne timer på ca. tre millioner kroner.​

Investeringsbudsjettet har vært på 33 millioner kroner. Det har videre påløpt driftskostnader knyttet til miljøer for utvikling og testing hos Norsk Helsenett SF, og vedlikeholdskostnader til leverandør. Dette utgjør totalt 25,8 millioner kroner. 

Det er ansatte fra Pasientreiser HF og pasientreisekontorene som har jobbet med prosjektet i perioden 2015-2021. Dette er ansatte som har hatt prosjektarbeid som en del av sine arbeidsoppgaver. I snitt utgjør dette 5,7 årsverk per år. Omfanget anslås til ca. 37 millioner kroner. I tillegg er det benyttet konsulenter og leid inn ressurser for ca. 15 millioner kroner, samt at det er påløpt øvrige prosjektkostnader på to millioner kroner. Samlet anslås dette til ca. 54 millioner kroner per 2021.​

- Med tanke på kostnader og ressurser som har påløpt underveis, er det beklagelig at foretaket ikke har nådd målet med prosjektet. Men pasientreiser er reiser for og med syke mennesker, og hensynet til pasientene var derfor avgjørende i vurderingen om å avslutte prosjektet, avslutter administrerende direktør i Pasientreiser HF, Rita Kilvær.  

For mer informasjon, kontakt:

 • Kommunikasjonsansvarlig Guri Brenden Lønnerød, mobil: 928 15 311
 • Kommunikasjonsrådgiver Mari Eia Bringedal, mobil: 938 94 344

​Fakta om prosjektet:

 • ​Prosjektstart var i 2015
 • Pasientreiser HF har ledet prosjektet sammen med representanter fra de ulike pasientreisekontorene og fra de regionale helseforetakene. 
 • Den nye løsningen skulle gi systemstøtte til medarbeidere som jobber med planlegging av rekvirerte pasientreiser. Oppgaver som gjøres manuelt i dag, skulle automatiseres.
 • Med et bedre planleggingsverktøy ville det brukes mindre tid på manuell reiseplanlegging på pasientreisekontorene, og mer tid kunne blitt brukt til andre oppgaver.  
 • Systemet skulle bidra til bedre utnyttelse av kjøretøyer, og gi en betydelig årlig reduksjon i transportkostnader for helseforetakene.
 • Systemet var opprinnelig en standard programvare som måtte tilpasses og videreutvikles til et nasjonalt system som skulle dekke alle reisetyper, som fly, tog, buss, ferje og drosjer, og kombinasjoner av disse.
 • Systemet skulle håndtere i overkant av tre millioner rekvirerte pasientreiser i året. 
 • Pasientenes rettighet har hele tiden vært ivaretatt med dagens system for reiseplanlegging og -bestilling. 

Fakta om Pasientreiser: 

 • Pasientreiser HF er et nasjonalt foretak eid av de fire regionale helseforetakene, og har ansvar for saksbehandling og refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon.
 • Pasientreisekontorene ligger under 17 ulike helseforetak, og har ansvaret for planlegging og bestilling av reiser med rekvisisjon.
 • Sammen med de 17 helseforetakene, skal Pasientreiser HF sørge for at befolkningen møter gode og likeverdige tjenester på pasientreiseområdet. 

Les mer om pasientreiseordningen her

Les mer om Pasientreiser HF her