Del 3. Skriv korrekt

Her finner du nyttige skriveregler og tips som hjelper deg til å skrive korrekt.

En tekst med mange skrivefeil gir et slurvete inntrykk og kan i verste fall skygge for innholdet i teksten. I denne delen finner du derfor skriveregler som vi i Pasientreiser HF skal følge.

Vi skriver «Pasientreiser» med stor forbokstav når betydningen er organisasjonen, både Pasientreiser HF og Pasientreiser i helseforetakene.

 • Jeg var i kontakt med Pasientreiser for å få hjelp.

Vi skriver «pasientreiser» med liten forbokstav når betydningen er tjenesten, eller når vi beskriver reiser generelt.

 • Det var flere pasientreiser lørdag 4. mars.

Vi skriver «Pasientreiser i helseforetakene» med stor forbokstav. Vi bruker ikke begreper som «pasientreisekontor» eller «kjørekontor», disse begrepene er utdaterte.

Når vi skriver om Pasientreiser i helseforetakene generelt, skriver vi:

 • Pasientreiser i helseforetakene

Hvis vi skriver en tekst der vi skal referere flere ganger til «Pasientreiser i helseforetakene», kan vi senere i teksten også skrive bare «helseforetakene».

Når vi skriver om Pasientreiser i et bestemt helseforetak, skriver vi «Pasientreiser <sett inn helseforetak>», for eksempel:

 • Pasientreiser Finnmarkssykehuset HF

I stedet for å skrive

Skriver vi heller

Pasientreisekontorene kan rekvirere hvis det ikke går rutegående transport på hele eller deler av strekningen.

Pasientreiser i helseforetakene kan rekvirere transport hvis det ikke går offentlig transport på hele eller deler av strekningen.


Når vi skriver om et bestemt helseforetak, skriver vi «Pasientreiser <sett inn kontor>»

I stedet for å skrive

Skriver vi heller

Pasientreisekontoret Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Pasientreiser ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.


Skriver vi tekster som skal leses av innbyggerne, kan vi skrive «Pasientreiser i ditt nærmeste helseforetak».

I stedet for å skrive

Skriver vi heller

Pasientreisekontorene kan rekvirere hvis det ikke går rutegående transport på hele eller deler av strekningen.

Pasientreiser i helseforetakene kan rekvirere transport hvis det ikke går offentlig transport på hele eller deler av strekningen.

Vi bruker ikke forkortelser på navn og avdelinger til eksterne mottakere. Vi kan bruke forkortelser til internt bruk, eller til mottakere som har samme fagforståelse som oss. Da er det likevel viktig å forklare forkortelsen første gang du bruker den:

 • PIH (Pasientreiser i helseforetakene)
 • Pasientreiser i helseforetaket (PIH)

Når vi skriver om Pasientreiser i et regionalt helseforetak, skriver vi slik:

Vi bruker kun store bokstaver når vi bruker forkortelser i avdelinger.

Navn på avdeling

Riktig forkortelse

Avdeling for reiser uten rekvisisjon

RUR eller avd. RUR

Avdeling for reiser med rekvisisjon

RMR eller avd. RMR

Avdeling for fag og kvalitet

avd. FK

Avdeling for virksomhetsstyring

avd. virksomhetsstyring eller VIS

Avdelingskontorene

Vi skriver:

 • Pasientreiser HF, avd. Mosjøen/Ålesund/Førde/Moelv/Skien

Pasientreiser HF

Vi kan forkorte Pasienter HF med store bokstaver, og stor forbokstav på stedsnavn, «PASHF, <stedsnavn>», for eksempel:

 • PASHF, Mosjøen

Bruk komma i setninger som er bundet sammen med: «og», «eller», «for» og «men».

I stedet for å skrive

Skriver vi heller

Du har reist med drosje men søker om støtte til bil.

Du har reist med drosje, men søker om støtte til bil.

Når vi henviser til en lov, bruker vi «det står i», «ifølge», «se», eller «etter». Vi unngår «jamfør».

I stedet for å skrive

Skriver vi heller

Jamfør pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 tredje ledd annet punktum.

Det står i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 tredje ledd annet punktum.

Vi bruker liten forbokstav på alle lover og forskrifter, unntatt Grunnloven, når vi viser til disse midt i en setning:

 • Det står i lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).

Vi kan skrive «paragraf», eller bruke tegnet «§». I løpende tekst skal vi helst bruke «paragraf» og ikke tegnet. Hvis du viser til flere paragrafer i samme tekst, kan vi bruke «§§» i stedet for ordet «paragraf».

Paragraftegnet står alltid foran tallet, og med mellomrom før tallet:

 • se § 21
 • se paragraf 21

Når vi viser til flere paragrafer, bruker vi vanligvis to paragraftegn:

 • se §§ 10 og 15
 • se §§ 10 til 20

Små tall skriver vi som regel med bokstaver. Vi regner tall til og med tolv som små:

 • Fem drosjer og to biler.
 • Ti søknader og tolv klager.

I tekster med mye tall – der tallene er hovedsaken – bør vi vanligvis skrive alle tall med siffer:

 • Reiseavstanden er beregnet til 7,5 kilometer.

Innenfor samme setning eller samme avsnitt bør vi velge enten siffer eller bokstaver.

 • Tre jenter – tolv, femten og atten år gamle.
 • De var 3, 17 og 23 år gamle.

Slik skriver vi store tall:

 • 2 500 000 passasjerer
 • 4 500 800 kroner
 • 2 500 biler
 • 2500 biler

Vi skriver beløp i kroner, og vi kan bruke forkortelsen «kr». «Kroner» eller «kr» skal som hovedregel stå etter beløpet. Når det er flere beløp i et avsnitt, er det mest ryddig å bruke «kr» foran hele beløpet.

I stedet for å skrive

Skriv heller

Kroner 14

14,- kroner

Totalt er beløpet Kr. 13

Totalt er beløpet 13 kroner

13.50 kroner

13,50 kroner

Slik skriver vi telefonnummer:

 • fasttelefon 22 22 22 22
 • med landkode +47 22 22 22 22
 • mobiltelefon 44 33 44 22
 • femsifret nummer 05515

Slik skriver vi:

 • bankkontonummer 2000 15 45678
 • fødselsnummer 090298 45678

Vanligvis skriver vi dato med rekkefølgen dag-måned-år.

 • juni 2014
 • 06.2014
 • 06.14

Oppramsing av datoer skriver vi slik:

 • Både 16., 17. og 18. mai.

Vi skriver ikke «den» foran dato.

I stedet for å skrive

Skriver vi heller

Den 5. juni 2019

5. juni 2019

Vi skriver klokkeslett enten med punktum eller med kolon mellom timer og minutter. Vi kan skrive «klokka» eller bruke forkortelsen «kl.»:

 • 13.00
 • 13:00
 • klokka 09.05
 • klokka 09:05

Vi skriver avstand i kilometer. Vi kan bruke forkortelsen «km»:

 • Avstanden til nærmeste behandlingssted er 15 kilometer.
 • Avstanden til nærmeste behandlingssted er 15 km.
Sist oppdatert 22.01.2024