Tjenesteområder 2022

Pasientreiser HF leverer tjenester både innenfor pasientreiser med og uten rekvisisjon.

Publisert 05.07.2023
En gruppe mennesker som sitter rundt et bord og ser på en bærbar datamaskin

Retten til å få stønad for pasienter som må reise for å motta helsetjenester, er beskrevet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6, og er nærmere regulert i pasientreiseforskriften.

Det er to former for pasientreiser; reiser uten og reiser med rekvisisjon. Når pasienten reiser på egen hånd, og selv velger transportmiddel, er det en reise uten rekvisisjon. Etter at reisen er utført søker pasienten om pengestøtte fra Pasientreiser. Reiser med rekvisisjon bestilles gjennom helseforetakenes pasientreisekontorer, enten av pasientens ansvarlige behandler eller pasienten selv. Denne ordningen er for pasienter som ikke kan bruke offentlig transport eller egen bil, enten på grunn av helsemessige årsaker, eller fordi det ikke finnes tilbud om offentlig transport på strekningen.

Pasientreiser HF behandler søknader om pengestøtte når brukerne har reist til og fra offentlig godkjent behandling. Brukerne kan søke digitalt, ved å logge seg inn på den offentlige helseportalen Helsenorge, eller på papirskjema, som så må sendes per post. Postsøknader digitaliseres hos Pasientreiser HF, og behandles i samme saksbehandlingssystem som de digitale søknadene. Foretaket har også ansvar for den nasjonale telefoniløsningen, 05515. Løsningen er felles for hele pasientreiseområdet, og er kontaktkanalen for pasienter, pårørende, helsepersonell, transportører og andre målgrupper.

Pasientreiser HF er systemeier for saksbehandlingssystemet for reiser uten rekvisisjon. Systemet, PRO, utvikles i tråd med brukernes behov og foretakets mål om automatisering og digitalisering.

Det er Pasientreiser i helseforetakene som har ansvaret for å administrere rekvirerte pasientreiser, mens Pasientreiser HF er systemeier for IKT-systemene som benyttes til å administrere ordningen nasjonalt. Systemene er utviklet for å håndtere elektronisk rekvirering og bestilling av pasientreiser, kontroll av utbetalinger, statistikk mv og foretaket har ansvar for vedlikehold, drift og utvikling av dette.

Pasientreiser HF er dataansvarlig for behandling av personopplysninger innen pasientreiseområdet i følge syketransportregisterforskriften: Enkeltoppgjørsregisteret, for reiser uten rekvisisjon, og direkteoppgjørsregisteret, for reiser med rekvisisjon. Med grunnlag i databehandleravtaler, bruker Pasientreiser HF og helseforetakene opplysningene i registrene til å administrere pasientreiser.

Personvern og informasjonssikkerhet er integrert i hele foretakets virksomhet, og Pasientreiser HF skal behandle personopplysninger slik at brukerne har tillit til at opplysningene deres behandles sikkert.