Om foretaket 2021

Publisert 30.06.2022
Bilde av lokalet til Pasientreiser HF i Skien.

Pasientreiser HF er et nasjonalt helseforetak, med hovedkontor i Skien og avdelingskontor i Mosjøen, Førde, Ålesund og Moelv. Foretaket er etablert for å oppfylle de regionale helseforetakenes «sørge for-ansvar» for pasientreiser, og er eid av de fire regionale helseforetakene (RHF-ene). Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF eier 20 prosent hver i foretaket, mens Helse Sør-Øst RHF eier 40 prosent. 

Foretaket ble etablert som et ansvarlig selskap 11. mai 2009 (Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS) og ble omdannet til et helseforetak fra 1. april 2017.

Pasientreiser HF har det juridiske ansvaret for tjenesteområdet reiser uten rekvisisjon. I tillegg samarbeider foretaket med helseforetakenes 17 pasientreisekontor, som administrerer pasientreiser med rekvisisjon. 

Ved utgangen av 2021 var det 123 ansatte i Pasientreiser HF, fordelt på 116,7 årsverk.
Helseforetaket har ansvar for å forvalte og bidra til videreutvikling av pasientreiseområdet. Pasientreiser HF har ansvar for å drifte IT-systemene for reiser med og uten rekvisisjon. Foretaket er også et faglig kompetansesenter som tilbyr service- og støttetjenester til helseforetakenes pasientreisekontor. Pasientreiser HF bidrar til harmonisering av regelverk og praksis i forvaltningen av pasientreiser, ved å gi juridisk bistand og opplæring på nasjonalt nivå. I tillegg har foretaket ansvar for pasientreiser.no og Pasientreisers innhold på den offentlige helseportalen Helsenorge. 

Formålet til Pasientreiser HF er å bidra til at pasientene kommer til og fra behandling som er offentlig godkjent, og at de som har rett til stønad for reiseutgifter får det. Foretakets formål er uttrykt slik: Pasienten får oppfylt sin rett til pasienttransport.

Pasientreiser HF sin visjon er en enkel, tilgjengelig og kostnadseffektiv pasientreise.

De overordnede verdiene for spesialisthelsetjenesten er kvalitet, respekt og trygghet. Pasientreiser HF baserer seg på de nasjonale verdiene, i tillegg til foretakets egne verdier, som er engasjert, imøtekommende og pålitelig. Verdiene skal prege kulturen i foretaket.​

Myndighetene ønsker at offentlige tjenester skal fremstå sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem.

Pasientreiser HF sitt mål er å bidra til å realisere en felles helsetjeneste slik at pasientene blir sett, møtt og får god oppfølging i et sammenhengende pasientforløp. Pasientreiser HF skal tilby enkle og tilgjengelige tjenester som har god kvalitet og sikrer likeverdig tilgang til tjenesten uavhengig av hvor i landet brukeren bor.

Pasientreiser HF har for perioden 2020 til 2025 definert et målbilde, der pasientreiseområdet møter dagens utfordringer, samfunnstrendene, samt brukernes forventninger til offentlige tjenester: Pasientreiser skal fremstå samlet og som én tjeneste til pasient, og tjenesten er integrert i et helhetlig pasientforløp

For å kunne tilby bærekraftige, gode og trygge innbyggertjenester tilpasset innbyggernes behov, må tjenestene hele tiden utvikles videre. ​

Pasientreiser HF er miljøsertifisert i henhold til miljøstandarden ISO 14001:2015. Miljøledelse er en integrert del av foretakets styring og internkontroll, og det er gjort tiltak for å redusere negativ påvirkning på det ytre miljøet. 

Foretaket utvikler og drifter tjenester for pasientene. Ved at digitale brukertjenester utvikles, reduseres bruk av papir og transport av post.

I tillegg har foretaket fokus på miljøvennlige innkjøp, kildesortering av avfall og færre tjenestereiser. Pasientreiser HF bidrar i Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar hvert år. ​

Foretaksmøtet er Pasientreiser HFs øverste myndighet, og foretakets styre oppnevnes av foretaksmøtet.

Styret i Pasientreiser HF består av syv medlemmer, hvorav to er valgt av og blant de ansatte. Øvrige styremedlemmer oppnevnes av de regionale helseforetakene. I tillegg har brukerorganisasjonene to observatører i styret.

Ved utgangen av 2021 bestod styret i Pasientreiser HF, inkludert brukerobservatørene, av følgende medlemmer:

 • Line Alfarrustad, leder (Helse Sør-Øst RHF)
 • Bente Aae, nestleder (Helse Vest RHF)
 • Reidun Rømo (Helse Midt-Norge RHF)
 • Frode Eilertsen (Helse Nord RHF)
 • Geir Kristoffersen (Helse Sør-Øst RHF)
 • Ken Roger Seljelv-Valen (ansattvalgt)
 • Gunn Høvik (ansattvalgt)
 • Karl-Olaf Sundfør (brukerobservatør, Helse Vest RHF)
 • Gunnhild Berglen (brukerobservatør, Helse Nord RHF)

Pasient og brukerrettighetsloven § 3-1 handler om brukernes rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester, og ifølge helseforetaksloven § 35 skal Pasientreiser HF innhente pasienters og andre brukeres erfaringer og synspunkter.

For å skape gode og brukervennlige pasientreisetjenester står brukermedvirkning sentralt i utviklingen, og brukerbehovene skal settes i sentrum når pasientreiser digitaliserer tjenestene.

Pasientreiser HF har et brukerutvalg som består av representanter fra sentrale brukerorganisasjoner og de regionale helseforetakenes brukerutvalg. To av representantene i brukerutvalget er observatører i Pasientreiser HF sitt styre.

Brukerutvalget er et rådgivende utvalg for administrerende direktør i Pasientreiser HF i spørsmål innenfor pasientreiseområdet. Utvalget involveres både i foretakets strategi, utvikling, og daglig drift. Sluttbrukerne har førstehåndskunnskap om hvordan pasientreiseordningen fungerer i praksis, og er derfor viktige samarbeidspartnere for å lykkes med å videreutvikle brukervennlige tjenester.  Alle medlemmer i brukerutvalget kan ta opp og fremme saker som er av betydning for pasienter og pårørende, men brukerutvalget fatter ikke vedtak og behandler ikke enkeltsaker. Medlemmene, som velges av brukerorganisasjonene, sitter i en periode på to år av gangen, men kan gjenutnevnes når organisasjonen ønsker det. Brukerutvalget har minimum syv møter per år.

Fra og med juni 2021 bestod brukerutvalget av følgende representanter:

Navn                                                             Brukerorganisasjon

Øystein Kydland                                          Helse Sør-Øst Norge RHF brukerutvalg

Mona Sundnes                                            Helse Midt-Norge RHF brukerutvalg

Gunnhild Berglen                                        Helse Nord RHF brukerutvalg

Karl-Olaf Sundfør,                                       Helse Vest RHF brukerutvalg

Line Hole                                                      Forening for autoimmune leversykdommer, FFO

Geir Strømsholm                                        SAFO og LFPS

Johannes Lofthus                                       Kreftforeningen

Dag Utnes                                                    FFO og Prostatakreftforeningen

Unn Tone Forfang Jenssen                       FFO og Blindeforbundet

Svein Helgesen                                           Pensjonistforbundet

Gunvor Riim Opedal                                  Pensjonistforbundet

Elisabeth Wollebek Høysletta                  LFS (Norges Handikapforbund)

Pasientreiser HF får også brukererfaringer gjennom andre kanaler. Tilbakemeldingene systematiseres og vektlegges når foretaket utfører forbedringsarbeid og utvikler nye tjenester. Ved å gjennomføre årlige brukerundersøkelser, måles og analyseres brukernes tilfredshet med pasientreiseområdet. I tillegg gjøres det analyser og målinger av statistikk og brukerinformasjon som er tilgjengelig på Helsenorge og pasientreiser.no.​

 • 3,7 millioner reiser med rekvisisjon
 • 3,7 millioner reiser uten rekvisisjon
 • 410 millioner kroner utbetalt til brukere
 • 1,06 millioner vedtak fattet for søknader om stønad til reiser uten rekvisisjon
 • 1,63 millioner besvarte telefonhenvendelser