Tjenesteområder 2020

Publisert 19.05.2021
Sist oppdatert 20.05.2021
to mennesker snakker sammen

Pasienter som må reise for å motta helsetjenester, kan ha rett til å få stønad til reiseutgiftene sine. Denne rettigheten er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6.

Det er to former for pasientreiser; reiser uten og reiser med rekvisisjon. Reiser uten rekvisisjon er reiser som pasienten organiserer selv, for så å søke om å få stønad til reisen i etterkant. Reiser med rekvisisjon er reiser som bestilles gjennom pasientreisekontorene, enten av behandleren eller pasienten selv. Denne ordningen er for pasienter som ikke kan benytte offentlig transport eller egen bil, enten på grunn av medisinsk tilstand, eller fordi det ikke finnes kollektivtilbud på strekningen. 

Pasientreiser HF behandler søknader om stønad til utgifter pasienter har når de må reise til og fra behandling. Brukerne søker enten ved å sende søknad per post eller elektronisk ved å logge seg inn på helsenorge.no. Postsøknader blir digitalisert før videre saksbehandling. Foretaket har også ansvar for den nasjonale brukerstøttetelefonen, som mottar samtaler både fra pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.

Pasientreiser HF er systemeier for saksbehandlingssystemet for reiser uten rekvisisjon, og utvikler systemet, både i tråd brukernes behov, og slik at foretakets mål om automatisering og digitalisering kan nås.  

Det er helseforetakenes som gjennom lokale pasientreisekontor har ansvaret for å administrere rekvirerte pasientreiser. Men Pasientreiser HF er systemeier for det nasjonale IKT-systemet som brukes for ordningen. Systemet er utviklet for å håndtere elektronisk rekvisisjon og bestilling av pasientreiser, og foretaket har ansvar for vedlikehold, drift og utvikling av dette.

Personvern og informasjonssikkerhet er integrert i hele foretakets virksomhet. Pasientreiser HF skal behandle personopplysninger på en måte som gjør at våre brukere har tillit til sikker behandling av deres opplysninger.

Pasientreiser HF er dataansvarlig for to registre: Enkeltoppgjørsregisteret, for reiser uten rekvisisjon, og direkteoppgjørsregisteret, for reiser med rekvisisjon. Med grunnlag i databehandleravtaler bruker Pasientreiser HF og helseforetakenes pasientreisekontor opplysningene i registrene til å administrere pasientreiser.