Tjenesteområder 2018

Publisert 05.09.2019
Sist oppdatert 20.05.2021

Pasienter som må reise for å motta helsetjenester, kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter til transport. Rettigheten er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6. 

Det er to former for pasientreiser; reiser uten og reiser med rekvisisjon. Reiser uten rekvisisjon er reiser som pasienten organiserer selv, for så å søke om å få dekket utgifter for i etterkant. Reiser med rekvisisjon er reiser som bestilles gjennom pasientreisekontorene, enten av behandleren eller pasienten selv. Dette er aktuelt når pasienten ikke kan benytte offentlig transport eller egen bil, enten på grunn av helsemessige årsaker eller fordi det ikke er et slikt tilbud på den aktuelle strekningen.

Foretaket mottar og saksbehandler alle søknader om å få dekket reiseutgifter. Brukerne sender søknader hovedsakelig digitalt via helsenorge.no, men også per post, for de som har behov for det. Foretaket tilbyr brukerstøtte til tjenesten på telefon 05515.

Pasientreiser HF er også systemeier for saksbehandlingssystemet for reiser uten rekvisisjon, PRO (PasientReiseOppgjør), og drifter, vedlikeholder og utvikler systemet. 

Helseforetakene administrerer rekvirert transport for pasienter til og fra behandling. Pasientreiser HF er systemeier for IKT-systemet NISSY (Nasjonalt IKT System for Syketransport), som benyttes i rekvireringen av pasientreiser. NISSY er utviklet for å håndtere elektronisk rekvisisjon og bestilling av pasientreiser, og foretaket har ansvar for vedlikehold, drift og utvikling av dette.

Personvern og informasjonssikkerhet er en integrert del av foretakets virksomhet. Pasientreiser HF behandler personopplysninger på en måte som skal gi brukerne tillit til at behandlingen av deres opplysninger er sikker.

Pasientreiser HF er dataansvarlig for to registre: Enkeltoppgjørsregisteret, for reiser uten rekvisisjon, og direkteoppgjørsregisteret, for reiser med rekvisisjon. Med grunnlag i databehandleravtaler, bruker Pasientreiser HF og helseforetakenes pasientreisekontor opplysningene i registrene til å administrere pasientreiser.