Om foretaket 2018

Publisert 05.09.2019
Sist oppdatert 19.05.2021

Pasientreiser HF er et nasjonalt helseforetak med hovedkontor i Skien og avdelingskontor i Mosjøen, Førde, Ålesund og Moelv. Foretaket er eid av de fire regionale helseforetakene (RHF-ene). Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF eier 20 prosent hver i foretaket, mens Helse Sør-Øst RHF eier 40 prosent. Foretaket ble etablert som et ansvarlig selskap 11. mai 2009 (Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS) og ble med virkning fra 1. april 2017 omdannet til et helseforetak. 

Foretaket overtok fra og med 1. januar 2018 det juridiske ansvaret for tjenesteområdet reiser uten rekvisisjon. Pasientreiser HF samarbeider med 17 lokale pasientreisekontor, som er underlagt sine respektive helseforetak. Foretaket er etablert for å oppfylle de regionale helseforetakenes «sørge for»-ansvar på pasientreiseområdet.

Pasientreiser HF har ansvar for teknologiutvikling og systemforvaltning av reiser med og uten rekvisisjon, er en service- og støttefunksjon, ivaretar administrative og merkantile fellesoppgaver og samordningsoppgaver. Foretaket er et faglig kompetansesenter som forvalter og moderniserer pasientreiseområdet og setter innbyggernes behov i sentrum ved forenkling, forbedring og fornying av tjenestene. Foretaket yter juridisk bistand og opplæring, og bidrar til harmonisering av regelverk og praksis i forvaltningen av pasientreiser på nasjonalt nivå. Ved utgangen av 2018 var det 145 ansatte i foretaket, fordelt på 133,7 årsverk.

Pasientreiser HF sitt formål er å sikre at pasienten får oppfylt sin rett til pasienttransport, og visjonen er: En enkel, tilgjengelig og kostnadseffektiv pasientreise. 

De overordnede verdiene for spesialisthelsetjenesten er kvalitet, respekt og trygghet. Pasientreiser HF baserer seg på de nasjonale verdiene, samt foretakets egne verdier, som er: Engasjert, imøtekommende og pålitelig. Verdiene skal prege kulturen i foretaket, og Pasientreiser HFs virksomhet skal i alle sammenhenger være basert på disse.

Det er et overordnet mål at offentlige tjenester skal fremstå sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. 

For pasientreiseområdet betyr dette at pasientreiser skal fremstå samlet og som én tjeneste til pasienten, og tjenesten skal være integrert i et helhetlig pasientforløp. Brukerne skal oppleve en tjeneste som er tilgjengelig, har god kvalitet og ivaretar likebehandling, samtidig som tjenesten gjennomføres kostnadseffektivt og frigjør midler til helsetjenester.

Foretaksmøtet er Pasientreiser HFs øverste myndighet, og foretakets styre oppnevnes av foretaksmøtet. 

Styret i Pasientreiser HF består av syv medlemmer, hvorav to er valgt av og blant de ansatte. Øvrige styremedlemmer oppnevnes av de regionale helseforetakene. I tillegg har brukerorganisasjonene to observatører i styret. I 2018 hadde styret i Pasientreiser HF denne sammensetningen: 

 • Line Alfarrustad, leder (Helse Sør-Øst RHF) 
 • Bente Aae, nestleder (Helse Vest RHF) 
 • Reidun Rømo (Helse Midt-Norge RHF) 
 • Frode Eilertsen (Helse Nord RHF) 
 • Geir Kristoffersen (Helse Sør-Øst RHF) 
 • Jeanette Holtan (ansattvalgt) 
 • Alf Olav Uldal (ansattvalgt)

Brukermedvirkning står sentralt når pasientens helsetjeneste og netthelsetjeneste utvikles. 

Pasientreiser HF har et brukerutvalg som består av representanter fra sentrale brukerorganisasjoner og de regionale helseforetakenes brukerutvalg. To av representantene i brukerutvalget er også observatører i Pasientreiser HF sitt styre. Brukerutvalget er et rådgivende utvalg for administrerende direktør i Pasientreiser HF i brukerspørsmål innenfor pasientreiseområdet. Utvalget involveres både i strategi og pågående drifts- og prosjektarbeid i foretaket. 

Brukerorganisasjonenes representanter har førstehåndskunnskap om hvordan pasientreiseordningen fungerer i praksis, og er derfor en viktig samarbeidspartner for å lykkes med utviklingen av tjenestene. Alle medlemmer i brukerutvalget kan ta opp og fremme saker som er av betydning for pasienter og pårørende, men brukerutvalget fatter ikke vedtak og behandler ikke enkeltsaker. Medlemmene velges for en periode på to år av gangen, og brukerutvalget har minimum fire møter per år. 

Foretaket innhenter også brukererfaringer gjennom andre kanaler. Ved å gjennomføre årlige brukerundersøkelser, måles og analyseres brukernes tilfredshet med pasientreiseområdet. Videre foretas det analyser og målinger av informasjonen som er tilgjengelig på helsenorge.no.

I 2018 hadde brukerutvalget i Pasientreiser HF denne sammensetningen:

 • Gunnhild Berglen (Helse Nord RHF)
 • Leif Birger Mækinen (Helse Nord RHF)
 • Lene Nilsen (Helse Vest RHF)
 • Øystein Kydland (Helse Sør-Øst RHF)
 • Mona Sundnes (Helse Midt-Norge RHF)
 • Berit Rødseth (Helse Midt-Norge RHF)
 • Elisabeth Wollebek (Norges Handikapforbund, LFS)
 • Annlaug Årflot (Kreftforeningen, NORILCO)
 • Line Hole (FFO, Forening for autoimmune leversykdommer)
 • Jan Amund Lanner (FFO, Landsforeningen for nyretransplanterte)
 • Anne Hanshus (Pensjonistforbundet)
 • Solfrid Fossberg (Pensjonistforbundet)
 • Jakob Strand (Pensjonistforbundet) 

 • 4,27 millioner reiser med rekvisisjon 
 • 4,35 millioner reiser uten rekvisisjon 
 • 2,14 milliarder kroner brukes årlig på pasientreiser med og uten rekvisisjon 
 • 583 millioner kroner utbetalt til brukere 
 • 1,03 millioner vedtak fattet for søknader om dekning av reiser uten rekvisisjon 
 • 1,8 millioner besvarte telefonhenvendelser