§ 7. Krav om medisinske eller behandlingsmessige grunner – unntak for reise til visse tjenester

Etter pasientreiseforskriften § 7 har pasienten bare rett til dekning av reiseutgifter for å motta helsetjenester etter §§ 1, 2 og 3 som er nødvendige av medisinske eller behandlingsmessige grunner, jf. bestemmelsens første ledd. Det er imidlertid noen unntak etter annet og tredje ledd.

Krav om medisinske eller behandlingsmessige grunner – unntak for reise til visse tjenester

En pasient har bare rett til dekning av reiseutgifter for å motta helsetjenester etter § 1§ 2 og § 3 som er nødvendige av medisinske eller behandlingsmessige grunner.

En pasient har rett til dekning av reiseutgifter for å delta i forskning som kommer til erstatning for eller i tillegg til ordinær helsehjelp i godkjente kliniske studier som gjennomføres i helseforetakene.

Utgifter ved reise til og fra familievernkontor og sykehjem etter § 3 dekkes selv om hjelpen eller innleggelsen ikke er nødvendig av medisinske eller behandlingsmessige grunner.

Retten til dekning av reiseutgifter gjelder ikke for

a. undersøkelser og behandlinger som er nødvendige av administrative, organisatoriske og lignende grunner,
b. forebyggende helsearbeid, med unntak av helsestasjoner,
c. henting av medisin, eller
d. evalueringsprosjekter.

Paragraf § 7 på Lovdata

Retten til dekning av utgifter ved reise forutsetter at hensikten med reisen er å motta helsetjeneste og at reisen er nødvendig av medisinske eller behandlingsmessige grunner.

Assistert befruktning og donasjon
Reise i forbindelse med assistert befruktning ved offentlig poliklinikk og reise til offentlig sykehus for donor ved transplantasjon eller sæddonasjon, dekkes. Ved assistert befruktning dekkes reiser i forbindelse med tre forsøk. Det kan være aktuelt med flere reiser i forbindelse med hvert forsøk. Dersom man for eksempel får et barn ved andre forsøk og senere ønsker seg et til, vil man få dekket behandling og reise til tre nye forsøk. Assistert befruktning kan utføres på kvinne som er gift, som er samboer i ekteskapsliknende forhold eller er enslig. 

Undersøkelser under graviditet
Reiser til ultralydundersøkelser (inkludert tidlig ultralydundersøkelse) dekkes. Det samme gjelder reiser til NIPT-test og fosterdiagnostikk for pasienter som får dette tilbudet fordi de er i en risikogruppe. Reiser dekke kun til undersøkelser som dekkes av det offentlige.

Blodprøve og lysbehandling
Blodprøvetaking og lysbehandling anses som helsetjeneste, og reiseutgifter i forbindelse med dette dekkes. Det er en forutsetning at det er nødvendig av medisinske eller behandlingsmessige grunner å ta blodprøve. Reiser på grunn av administrative, organisatoriske eller lignende grunner, for eksempel blodprøver som tas for å bevise at man er rusfri, dekkes ikke.

Kosmetisk kirurgi
Kosmetisk kirurgi som dekkes av et helseforetak er nødvendig av medisinske eller behandlingsmessige grunner. Reiseutgifter i forbindelse med dette skal derfor dekkes. Det må foreligge dokumentasjon fra behandleren. Kosmetisk kirurgi som ikke er nødvendig av medisinske eller behandlingsmessige grunner dekkes ikke etter forskriften.

Familivernkontor og sykehjem
Utgifter ved reise til og fra familievernkontor dekkes selv om ikke hjelpen er av medisinske eller behandlingsmessige grunner. Reiseutgifter ved innleggelse og utskrivning av sykehjem dekkes også uavhengig av om innleggelsen er nødvendig av medisinske eller behandlingsmessige grunner. 

Utgifter ved reise for å delta i forskning som kommer til erstatning for eller i tillegg til ordinær helsehjelp i godkjente kliniske studier som gjennomføres av helseforetakene skal dekkes. Reiseutgifter dekkes uavhengig av om pasienten er henvist til deltakelse eller ikke. Forutsetningen er at den kliniske studien har blitt godkjent etter ordinære godkjenningsprosedyrer i helseforetaket, jf. pasientreiseforskriften § 7 annet ledd.

Ved reiser til behandlingsstedet for administrative årsaker som gjelder studien, er det studien som dekker reisen. Dersom det i tillegg eller bare er kliniske undersøkelser som er hensikten med reisen, dekkes reisen etter pasientreiseforskriften. Ofte blir det ikke gitt oppmøtebekreftelse på møter av administrative årsaker.

På helsenorge.no finnes det en oversikt over godkjente kliniske studier. Det er ikke alltid oversikten på Helsenorge er oppdatert, og det er derfor også lurt å søke opp studier på REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) sine hjemmesider.

Undersøkelser og behandlinger som kun gjøres av administrative, organisatoriske eller lignende grunner anses ikke som nødvendig av medisinske eller behandlingsmessige grunner. Dette gjelder eksempelvis dersom pasienten reiser til lege i anledning søknad om oppholdstillatelse, helseattest til førerkort eller tegning av forsikring. Reiser som gjelder innhenting av legeerklæringer eller spesialisterklæringer dekkes heller ikke. Det samme gjelder henting av sykemelding og resept.

Går det fram at personen kun har betalt en lav egenandel hos legen, kan dette være tegn på at henting av for eksempel sykemelding er formålet med reisen, ikke å motta helsetjeneste.

Retten til dekning av reiseutgifter gjelder heller ikke ved reise i forbindelse med forebyggende helsearbeid, med unntak av reise til helsestasjoner.

Reiser til mammografi
Reiser til mammografi i regi av mammografiprogrammet dekkes ikke da dette er forebyggende helsearbeid. Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år om røntgenundersøkelse av brystene (mammografi) annethvert år. Dette er et frivillig og forebyggende tiltak. Dersom en pasient er henvist til mammografi fra sin lege, vil dette være en nødvendig helsetjeneste hvor reiseutgiftene dekkes etter pasientreiseforskriften.

Reiser til vaksinering
Vaksinering anses som forebyggende behandling, også for pasienter i risikogrupper, og skal derfor ikke dekkes. Når pasienten får vaksine som en del av behandlingen, eller i tilfeller vaksine er en forutsetning for å starte en behandling, kan pasienten få dekket reise da vaksinen er nødvendig av medisinske eller behandlingsmessige årsaker, jf. § 7. Dette må i så fall dokumenteres av behandler. 

Reiser til vaksinering for covid-19
Pasientreiser dekker ikke reiseutgifter til vaksinasjon og test av covid-19. Hovedregelen er at pasienter må ordne transport selv til stedet der test eller vaksine foregår. Hvis pasient ikke kan komme seg dit på egenhånd, kan pasienten kontakte kommunen som ansvarlig for vaksinering av innbyggerne.

Reiser til forebyggende behandling hos fysioterapeut
Et generelt tilbud om forebyggende behandling hos fysioterapeut skal ikke dekkes etter pasientreiseforskriften. Hvis den forebyggende behandlingen derimot er knyttet til pasienten skade eller sykdom, faller det innenfor det Pasientreiser skal dekke reise til. Ved egentrening må fysioterapeuten i tillegg være tilgjengelig under treningen for at reise skal dekkes, såkalt «veiledet trening». Fysioterapeuten kan ikke ha andre til behandling samtidig. Ved gruppetrening må fysioterapeuten være til stede i hele behandlingstiden og følge opp hver enkelt person i gruppen.

Helsedirektoratet har uttalt at Pasientreiser må gjør en vurdering av om pasienten reiser til et tilbud som må anses som et tilbud om forebyggende helsearbeid, fordi dette er avgjørende for om reisen dekkes av pasientreiseforskriften. Vurderingen vil måtte gjøres konkret for den enkelte pasient og for det enkelte behandlingstilbudet, og dialog med pasientens behandler vil være nødvendig hvis det ikke foreligger annen dokumentasjon. Les hele uttalelsen her.

Reiser for å hente medisin dekkes ikke av pasientreiseforskriften, og reiser til apotek faller dermed utenfor forskriftens virkeområde.

Når det gjelder pasienter som er under legemiddelassistert behandling eller annen substitusjonsbehandling, vil henting av medisin og urinprøvetaking være en del av behandlingen. Det følger av LAR-forskriften § 3 at legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er en tverrfaglig spesialisert behandling for opioidavhengighet, der rekvirering av vanedannende legemidler i en bestemt dose (substitusjonsbehandling) inngår som et deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsforløp. Medisinen må som regel inntas under oppsyn. Det samme gjelder når pasienter skal til tvangsmedisinering. Det må dokumenteres at pasienten er under slik behandling. Det er ikke tilstrekkelig at pasienten selv opplyser om dette.

Bruk av behandlingshjelpemidler er en del av spesialisthelsetjenesten og utgangspunktet er at reiser i forbindelse med bruk av behandlingshjelpemidler dekkes av Pasientreiser. Reisen kan for eksempel gjelde opplæring i bruken av hjelpemiddel eller tilpasning i forbindelse med henting.  Avlesning av resultater må anses som en del av behandlingen, slik at reiseutgifter også dekkes når dette er formålet med reisen. Reiseutgifter dekkes likevel ikke der hensikten er ren henting eller levering av hjelpemiddelet, da hensikten med reisen i slike tilfeller er administrativ.

En oversikt over behandlingshjelpemidler finnes på Behandlingshjelpemidler.no:

Reiser til hjelpemiddelsentralen, NAVs bilsenter eller ortopedisk verksted som gjelder hjelpemidler som er nevnt i folketrygdloven § 10-7, dekkes av NAV.  Dette er hjelpemidler som ikke er knyttet til behandling, og reisene dekkes derfor ikke av Pasientreiser.

Reiser til evalueringsprosjekter dekkes ikke etter pasientreiseforskriften, jf. § 7 fjerde ledd bokstav d. Evalueringsprosjekter kan være innhenting av informasjon for å undersøke erfaringer som for eksempel pasienters erfaringer etter medisinsk behandling. 

Sist oppdatert 29.02.2024