§ 26. Dokumentasjon og kontroll

Pasientreiseforskriften § 26 gir regler for når det kan kreves dokumentasjon, og i hvilken grad Pasientreiser skal kontrollere opplysninger som pasientene gir. Kravet til dokumentasjon er ikke absolutt. Det betyr at det kan fravikes dersom rimelighetshensyn etter en helhetsvurdering av sakens dokumenter tilsier dette.

§ 26.Dokumentasjon og kontroll

Helseforetaket kan kreve at krav om dekning av utgifter skal dokumenteres, med unntak av utgifter til kost. Det skal innhentes nødvendig dokumentasjon før vedtak om dekning av tapt arbeidsfortjeneste fattes.

Helseforetaket kan unnlate å innhente dokumentasjon for pasientens oppmøte hos behandler hvis det er mulig å kontrollere og finne tilbake til dokumentasjonen ved senere stikkprøver, jf. bokføringsloven § 6.

Helseforetaket skal i rimelig grad kontrollere de opplysningene som pasienten gir. I vurderingen av kontrollens omfang skal det legges vekt på kostnader ved kontrolltiltakene, målt opp mot nytten. Bokføringslovens regler om dokumentasjon gjelder.

Paragraf § 26 på Lovdata

Det kan kreves dokumentasjon for utgifter etter pasientreiseforskriften, med unntak av utgifter til kost. Det er som hovedregel ikke nødvendig for pasienten å legge ved dokumentasjon på utgifter for selve reisen, da beregning for dekning av reiseutgifter følger av § 21 første ledd for reiser under 300 km, og fjerde ledd for reiser over 300 km. Det er imidlertid noen unntak.

Passasjerbåt eller hurtigrute
Reiser pasienten med passasjerbåt eller hurtigrute dekkes billetten i stedet for standardsats på båtstrekningen, jf. § 21 annet ledd. For å få dekket billetten er det et krav om at det dokumenteres at passasjerbåt eller hurtigrute er benyttet på reisestrekningen. Pasienten må derfor i disse tilfellene legge ved dokumentasjon, typisk billett eller kvittering.

Drosje
I utgangspunktet skal reiser med drosje bestilles av behandler eller på telefon 05515, jf. § 22 tredje ledd. Det er imidlertid noen tilfeller hvor pasienten likevel kan få dekket drosjeturer i ettertid, blant annet dersom reisen gjaldt øyeblikkelig hjelp. Ofte fremgår det av saken i de tilfellene reisen gjelder øyeblikkelig hjelp, for eksempel utfra behandlingsstedet, hvis ikke kan dette dokumenteres av behandler. For å få dekket drosje i andre tilfeller, for eksempel i områder med manglende drosjeavtaler, må det dokumenteres av behandler at det var nødvendig med drosje av helsemessige årsaker eller det må begrunnes hvorfor det var nødvendig av trafikale årsaker, jf. § 22 første ledd. Drosjekvittering må alltid legges ved. Pasientreisekontorene vurderer om drosje er nødvendig av trafikale årsaker.

Egen båt, ATV eller snøskuter
Dersom det er dokumentert at det var nødvendig å reise med egen båt, ATV eller snøskuter til behandling, får pasienten dekket reiseutgifter etter satsene i Statens reiseregulativ, jf. § 22 tredje ledd. Det vil som regel være tilstrekkelig med en begrunnelse fra pasienten dersom slik transport er benyttet.

Soveplass på tog
For å få dekket soveplass på tog, må det legges ved billett eller kvittering på utgiftene.

Tilleggsutgifter ved bruk av bil
Etter § 22 kan pasienten få dekket tilleggsutgifter ved bruk av egen bil dersom det er nødvendig for pasienten å reise med egen bil til behandling. Da må det enten dokumenteres av behandler at bil var nødvendig på grunn av pasientens helsetilstand, eller så må pasienten begrunne hvorfor det var nødvendig på grunn av trafikale årsaker. I de tilfellene reisen gjelder øyeblikkelig hjelp, fremgår dette ofte av saken, for eksempel utfra behandlingsstedet, hvis ikke kan det dokumenteres av behandler at reisen gjaldt øyeblikkelig hjelp. For å få dekket bilferge eller parkering må det legges ved billett eller kvittering som dokumenterer disse utgiftene. En ankomstbillett er ikke tilstrekkelig dokumentasjon for parkeringsutgifter. Utgifter for bom og piggdekkavgift trenger ikke dokumenteres.

Kollektivtransport med ledsager
I utgangspunktet har enten pasient eller ledsager rett på dekning av reiseutgifter i de tilfellene hvor pasienten ledsages etter § 17, jf. § 21 siste ledd. Skal både pasient og ledsager få dekket reiseutgifter må det dokumenteres at de har benyttet kollektiv transport. Da må billett eller kvittering legges ved søknaden. Det er tilstrekkelig med én billett da vi må anta at begge har reist kollektiv ved ledsagelse.

Overnattingsutgifter
For å få dekket overnatting er det et krav om at pasienten faktisk har hatt utgifter til nødvendig overnatting, jf. § 12 annet ledd. Overnattingsutgifter må derfor dokumenteres, typisk med en kvittering fra overnattingsstedet. Det må også foreligge dokumentasjon fra behandler at overnatting er nødvendig på grunn av pasientens helsetilstand eller en begrunnelse fra pasient, som for eksempel tidlig oppmøte. Pasientreisekontorene vurderer om overnatting var nødvendig på grunn av behandlingstidspunktet.

En pasient som er yrkesskadet har rett til å få dekket tapt arbeidsinntekt etter sats ved fravær fra arbeidsplassen som skyldes nødvendig reise til lege, sykehus eller lignende, jf. § 14. Det må dokumenteres at pasienten ellers ville vært i inntektsgivende arbeid, at behandlingen er knyttet til yrkesskaden og det må foreligge et yrkesskadevedtak fra NAV.

Reiseledsager har rett til å få dekket tapt arbeidsinntekt etter sats, jf. § 18. Det må dokumenteres at ledsageren har tapt arbeidsinntekt, enten av arbeidsgiver eller for eksempel fra revisor dersom ledsageren er selvstendig næringsdrivende. Dersom ledsageren ikke kan dokumentere tapt arbeidsinntekt, men kan dokumentere utgifter til leid hjelp til erstatning for eget arbeid, dekkes dette etter sats, jf. § 18 første ledd annet punktum. Særskilt kvalifisert ledsager trenger ikke dokumentere tapt arbeidsinntekt for å få dekket dette, da de er ledsagere på grunn av arbeidet de utfører. Krav om tapt arbeidsfortjeneste behandles av Enhet for spesialsaker hos Pasientreiser HF.

Utbetaling av arbeidsgodtgjørelse i form av tapt arbeidsinntekt til ledsager er opplysningspliktig etter ligningsloven § 6-2 bokstav a. Pasientreiser har derfor en innrapporteringsplikt til skattemyndighetene for utbetaling av tapt arbeidsinntekt.

Oppmøte bekreftes gjennom data fra eksisterende registre, KUHR og NPR. KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjon) er Helfo sitt register over behandlere som mottar refusjon etter folketrygdloven kapittel 5.  For reise til helsetjeneste etter § 1 vil oppmøte derfor kunne bekreftes gjennom KUHR. NPR (Norsk pasientregister) er registeret til sykehusene hentet fra elektronisk journalsystem. Oppmøte for helsetjeneste etter § 2 bekreftes gjennom NPR. KUHR har som mål å oppdatere hver 14. dag, mens NPR har som mål å oppdatere daglig eller ukentlig. I tilfeller der oppmøtedata ikke er registrert, vil det gjennomføres stikkprøver i ettertid.

Når ledsager søker må det alltid legges ved oppmøtebekreftelse da ledsager ikke kan samtykke til oppslag i oppmøteregistrene på vegne av pasienten. Det samme gjelder foresatt som søker på vegne av barn mellom 12 og 18 år. Av hensyn til barnets personvern kan ikke foresatte i disse tilfellene samtykke til oppslag i registrene på vegne av barnet.

Det er noen reiser det ikke vil være mulig å gjøre oppslag i registrene for oppmøte, blant annet reiser til kurs og opplæring eller behandlinger som ikke registreres elektronisk. I disse tilfellene må det legges ved oppmøtebekreftelse.

Når nære pårørende søker om å få dekket reiseutgifter etter § 19, vil det være nødvendig å legge ved dokumentasjon ved søknaden. Ved søknad om dekning av utgifter etter § 19 bokstav b, c og d vil det ofte ligge ved et innkallingsbrev eller en oppmøtebekreftelse. Når det gjelder søknader etter bokstav a må det foreligge dokumentasjon fra behandler at pasienten lider av livstruende sykdom. Det må også foreligge en uttalelse fra behandlende lege at behandlingen varer i minst to uker.

Foreldre som reiser til helseinstitusjon i forbindelse med innleggelse av barn etter forskrift om barns opphold i helseinstitusjon § 10 første ledd må legge ved bekreftelse på innleggelsen fra behandler. Det samme gjelder reise etter § 10 annet ledd bokstav b for foreldre som er hos barnet under innleggelsen. Foreldre som blir innkalt av institusjonen etter annet ledd bokstav a, må legge ved en oppmøtebekreftelse. Foreldre som ledsager innlagt barn, for eksempel på permisjonsreiser, må ha dokumentasjon på at barnet er alvorlig eller livstruende sykt når begge foreldre søker dekning etter § 10 første ledd siste punktum.

For reiser med rekvisisjon er tilstrekkelig dokumentasjon typisk et innkallingsbrev.

Når det søkes om dekning av utgifter for ledsager eller når ledsager søker, må det foreligge bekreftelse på behov for ledsager under reisen fra behandler, jf. § 17 annet ledd.

Etter § 13 dekkes permisjonsreiser for livstruende syk pasient. Det må foreligge dokumentasjon fra behandler at pasienten lider av livstruende sykdom. Det er ikke nok at pasienten har en potensielt livstruende sykdom. Pasienten må faktisk befinne seg på et stadium i sykdomsforløpet som er livstruende. Det kreves likevel ikke at sykdommen er gått inn i en såkalt terminal fase.

En pasient som har blitt skadet som følge av arbeidet på jobb får dekket hjemreise selv om dette er lengre enn reisen tilbake til jobb, jf. § 20 fjerde ledd. Det må da foreligge dokumentasjon på at skaden er en yrkesskade.

For å få fritak for egenandel etter § 24 bokstav c-i må det foreligge dokumentasjon på bakgrunnen for fritaket.

Helseforetakene skal i rimelig grad kontrollere de opplysninger som pasienten gir, jf. pasientreiseforskriften § 26 tredje ledd. Hensikten bak bestemmelsen er å effektivisere saksbehandlingen ved at det kun skal kontrolleres opplysninger der man ser behovet for dette. I vurderingen av hva og hvor mye som skal kontrolleres, skal det legges vekt på kostnader ved kontrolltiltakene målt opp mot nytten. For eksempel kreves det ikke dokumentasjon på utgifter til bom.

Helseforetakene er omfattet av regnskapsloven, jf. helseforetaksloven § 43 og lov om årsregnskap § 1-2 første ledd punkt 12. De er dermed også bokføringspliktige etter bokføringsloven § 2 første ledd. Bokførte opplysninger skal være dokumentert på en måte som gjør etterprøving og kontroll mulig, se bokføringsloven § 4 nr. 6, § 10 og § 6 første ledd.

Sist oppdatert 29.02.2024