§ 24. Egenandel

Pasienten må i utgangspunktet betale en egenandel per reise ved dekning av reiseutgifter etter pasientreiseforskriften, jf. § 24. Det er imidlertid en rekke unntak fra plikten til å betale egenandel som er listet opp i § 24 annet ledd.

§ 24.Egenandel

Ved hver enkelt reise skal pasienten betale en egenandel på kr 171 hver vei (kr 342 tur/retur). Når pasienten benytter retten til å velge behandlingssted etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 utenfor egen bostedsregion, skal pasienten betale en egenandel på kr 400 hver vei (kr 800 tur/retur). Pasienten skal likevel bare betale egenandel på kr 171 hver vei, hvis helsetjenesten gis på det nærmeste stedet den kan gis, eller det regionale helseforetaket ikke tilbyr helsehjelpen i pasientens bostedsregion.

Det skal ikke betales egenandel

a. for ledsager
b. for barn under 16 år
c. ved reise for å undersøke eller behandle yrkesskade eller krigsskade
d. ved reise for å undersøke, behandle og kontrollere en allmennfarlig smittsom sykdom
e. ved reise for å legges inn i tvungent psykisk helsevern
f. ved reise for tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon
g. ved pårørendes reise til psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom som oppfyller vilkårene i § 19 bokstav b
h. ved reise for donor ved transplantasjon
i. ved overføring mellom institusjoner innad i et helseforetak
j. ved reise for å delta ved behandling av begjæring om svangerskapsavbrudd i primærnemnd eller sentral klagenemnd.
0 Endret ved forskrifter 12 sep 2016 nr. 1056 (i kraft 1 okt 2016), 16 sep 2016 nr. 1070 (i kraft 1 okt 2016), 25 aug 2017 nr. 128619 des 2017 nr. 2255 (i kraft 1 jan 2018), 9 des 2019 nr. 1706 (i kraft 1 jan 2020), 15 des 2022 nr. 2233 (i kraft 1 jan 2023), 19 des 2023 nr. 2234 (i kraft 1 jan 2024).

Paragraf § 24 på Lovdata

Ved hver enkeltreise skal pasienten betale en egenandel fastsatt i pasientreiseforskriften § 24. Det vil si to egenandeler for en tur/returreise.  Satsen for egenandelen fremgår av § 24 første ledd.

Pårørende som får dekket reise etter pasientreiseforskriften § 19 skal også betale egenandel.

Ved reise med drosje eller lignende, skal det beregnes en egenandel per person. Når flere pasienter reiser sammen i en bil, har alle rett på å få dekket reisen sin, for eksempel med standardsats. Det må derfor også ved reiser i bil beregnes en egenandel per person. Benyttes flere transportmidler på reisen til eller fra behandlingsstedet, eller pasienten må overnatte på vei til eller fra behandlingsstedet, skal det bare betales egenandel en gang. Ved seriebehandling trekkes ny egenandel fra hver fiktive reise mellom bosted eller oppholdssted og behandlingssted i beregningen.

Egenandelen kan ikke overstige faktiske kostnader. Dersom drosjeturen koster 80 kr kan ikke drosjesjåføren kreve mer enn dette beløpet. Det kan kun trekkes egenandel fra reiseutgifter, ikke for eksempel utgifter til kost eller overnatting.

Gravide er ikke fritatt for egenandel i forbindelse med reiser til kontroll, ultralyd og lignende.

Når pasienten benytter retten til å velge behandlingssted etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 (Fritt behandlingsvalg), skal pasienten betale en forhøyet egenandel fastsatt i pasientreiseforskriften § 24 for hver enkeltreise. Denne egenandelen skal ikke rapporteres til Helfo. Den refunderes derfor heller ikke for de som har opparbeidet seg frikort.

For mer informasjon om Fritt behandlingsvalg og når det skal trekkes forhøyet egenandel, se eget tema om Fritt behandlingsvalg.

Pasienter som har opparbeidet seg frikort skal ikke betale egenandel.

Blir det trukket egenandel av en pasient som har frikort vil pasienten automatisk få refundert egenandelen fra Helfo. Det er imidlertid noen tilfeller når pasienten har fått rekvirert en reise, at vedkommende må ta vare på kvitteringen og sende denne til Helfo for å få registrert egenandelen. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom en pasient med frikort ikke har med seg frikortet, og av den grunn må legge ut for egenandelen. Dette gjelder også dersom det står kr 0 i egenandel på taksameteret, og pasienten ikke har mottatt frikortet i posten.

Alle pasientgrupper som er nevnt i pasientreiseforskriften § 24 annet ledd er fritatt for betaling av egenandel. De samme unntakene gjelder når disse pasientgruppene benytter seg av retten til å velge behandlingssted etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 (Fritt behandlingsvalg).

 • Det skal ikke betales egenandel:
 • For ledsager.
 • For barn under 16 år.
 • Ved reise for undersøkelse eller behandling som følge av en yrkesskade. Ved behandling som følge av yrkesskade skal vedtaksbrevet om godkjent yrkesskade fra NAV fremlegges som dokumentasjon. I tillegg skal behandler bekrefte at behandlingen kan relateres til den godkjente yrkesskaden. Ved behandling som ikke har tilknytning til yrkesskaden skal det trekkes vanlig egenandel.  Alle som er bosatt på Svalbard er yrkesskadeforsikret, jf. lov om ulykkestrygd på Svalbard.
 • Ved reise for undersøkelse eller behandling som følge av krigsskade. Behandlingen må være som en følge av krigsskaden for at pasienten skal være unntatt egenandel. Det dokumenteres av NAV som en yrkesskade. Militært personell er yrkesskadeforsikret 24 timer i døgnet, og er fritatt for egenandel både ved behandling og reiseutgiftene i den forbindelse.
 • Ved reise for undersøkelse, behandling og kontroll av allmennfarlig smittsom sykdom. En oversikt over hva som anses som allmennfarlig smittsom sykdom, finnes i denne forskriften. Flyktninger og asylsøkere skal etter forskrift om tuberkulosekontroll, inn til kontroll innen 14 dager etter innreise til Norge. Reiser i forbindelse med slike kontroller skal være gratis for pasienten, og pasienten skal heller ikke betale egenandel.
 • Ved reise for innleggelse i tvungent psykisk helsevern.
 • Ved reise for tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon. Det gjelder også når det ikke er snakk om behandling i spesialisthelsetjenesten, men for eksempel behandling som gjøres hos fastlege. Det avgjørende er at behandlingen utføres på bakgrunn av vedtak om tvungen psykisk helsevern.
 • Ved reise for pårørende til psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom, som nevnt i pasientreiseforskriften § 19 bokstav b.
 • Ved reise for donor ved transplantasjon. Donor er fritatt for egenandeler i forbindelse med alle reiser tilknyttet transplantasjonen, også for- og etterkontroller.
 • Ved overføring mellom institusjoner innad i et helseforetak. Dersom pasienten skrives ut av et helseforetak og legges inn i et annet helseforetak, må pasienten betale egenandel på vanlig måte. Det følger av § 24 bokstav i at reiseutgiftene for overføring mellom institusjoner dekkes av Pasientreiser. 
 • Ved reise for å delta ved behandling av begjæring om svangerskapsavbrudd i primærnemnd eller sentral klagenemnd.
Sist oppdatert 29.02.2024