Forskriften er ikke til hinder for at oppholdet forlenges før eller etter at helsehjelpen er mottatt. Pasienten kan derfor få dekket reiseutgifter ved reise også der reisen forlenges før eller etter at helsetjenesten gis, for eksempel for å bruke en ekstra dag til private ærend eller besøk. Dette er også aktuelt for forlengelse av reisen i forbindelse med enkelttimer hos for eksempel fastlege eller fysioterapeut. Kostnadsdekningen skal likevel ikke overstige de reisekostnadene som ville påløpt ved reise i umiddelbar tilknytning til behandlingstidspunktet. Tilleggsutgifter i forbindelse med ekstraoppholdet dekkes derfor ikke.