§ 13. Rett til dekning ved permisjon

Paragraf 13 gir rett til dekning av permisjonsreiser i enkelte tilfeller.

§ 13.Rett til dekning ved permisjon

Ved livstruende sykdom har pasienten rett til å få dekket reiseutgifter ved permisjon fra sykehusoppholdet. Det må foreligge en bekreftelse fra behandlende lege på at pasienten lider av livstruende sykdom.

Paragraf § 13 på Lovdata

En pasient har i utgangspunkt ikke rett på å få dekket permisjonsreiser. Det er imidlertid gjort unntak for pasienter som er innlagt på sykehus for livstruende sykdom. Dette er en streng unntaksbestemmelse, og det må foreligge en bekreftelse på at pasienten lider av livstruende sykdom. Ingen andre permisjonstilfeller dekkes etter pasientreiseforskriften, heller ikke når institusjonen helt eller delvis holder stengt i helg, høytid eller ferie. Permisjon som ledd i en rusbehandling hvor pasienten for eksempel skal ha botrening, dekkes ikke etter pasientreiseforskriften.

Når en pasient som er innlagt på sykehus har permisjon og reiser til annen behandling som ikke er knyttet til det han er innlagt for, regnes ikke denne reisen som reise knyttet til permisjon. En slik reise dekkes etter pasientreiseforskriftens alminnelige regler. Pasientreiseforskriften § 13 er derfor ikke til hinder for at reiseutgifter til annen helsehjelp under permisjon dekkes etter forskriften.

For å kunne få dekket utgifter ved permisjonsreiser etter denne bestemmelsen, må behandler dokumentere at pasienten lider av en livstruende sykdom. Det er ikke nok at pasienten har en potensielt livstruende sykdom. Pasienten må faktisk befinne seg på et stadium i sykdomsforløpet som er livstruende. Det kreves likevel ikke at sykdommen er gått inn i en såkalt terminal fase. Dette følger av en tolkningsuttalelse fra Helsedirektoratet, som kan leses her. Behandlende lege skal vurdere om vilkåret er oppfylt, og en slik medisinskfaglig vurdering kan ikke overprøves av pasientreisekontoret.

Sist oppdatert 29.02.2024