§ 11. Unntak for reiser som dekkes etter annet regelverk

Etter pasientreiseforskriften § 11 dekkes ikke reiseutgifter etter pasientreiseforskriften, dersom reiseutgifter dekkes etter et annet regelverk enn pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 og pasientreiseforskriften.

§ 11.Unntak for reiser som dekkes etter annet regelverk

En pasient har ikke rett til dekning av reiseutgifter som dekkes etter annet regelverk enn pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 og forskriften her.

Paragraf § 11 på Lovdata

Pasientreiseforskriften gjelder kun når følge av pasienten er nødvendig under pasientens reise til og fra behandler eller behandlingssted, og gjelder ikke når følge av pasienten er nødvendig mens pasienten er innlagt i institusjon. Slike utgifter er ikke knyttet til pasientens reise. Når pasienten er innlagt er det institusjonens ansvar å sørge for å dekke utgifter som er nødvendig for å behandle pasienten, herunder om ledsager med nær tilknytning til pasienten bør oppholde seg i institusjonen sammen med pasienten.

Det er likevel åpnet for å dekke fiktiv reise for ledsager med bakgrunn i rimelighetshensyn. Med fiktiv reise menes reise som ikke har blitt foretatt, men der rimelighetshensyn tilsier at ledsager får dekket det han eller hun ville fått dekket ved reisen hjem alene. Prinsippet gjelder situasjoner der ledsager i stedet for å reise hjem frivillig velger å oppholde seg i nærheten av pasient som er innlagt. Ledsager kan da få dekket utgiftene utover satsene i pasientreiseforskriften § 12, tilsvarende en ekstra tur/retur hjem. Prinsippet gjelder ikke i saker hvor sykehuset krever at ledsager er til stede under oppholdet. Slike utgifter faller inn under sykehusets ansvar, og skal ikke dekkes av Pasientreiser.

Ambulansetransport er regulert i forskriften om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus og er en tjeneste som inngår i regionale helseforetaks akuttmedisinske beredskap ved behov for øyeblikkelig hjelp, og dekkes dermed ikke etter pasientreiseforskriften. En person som reiser etter en pasient som blir fraktet med ambulanse regnes ikke som ledsager og får dermed heller ikke dekket reiseutgifter. Det er imidlertid et unntak her for foreldre som reiser til institusjon i forbindelse med innleggelse av barn, jf. forskrift om barns opphold i helseinstitusjon § 10 første ledd. 

Les mer om barneforskriften her.

Båretransport anses ikke i seg selv som ambulansetransport. Dersom pasientreiseforskriftens vilkår er oppfylt, kan derfor utgiftene til båretransport dekkes etter reglene i forskriften.

Pasientreiseforskriften gjelder ikke når helsepersonell reiser til pasienten. Når helsepersonell har utgifter i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling og ikke reiser som kvalifisert ledsager etter pasientreiseforskriften § 17 og § 18, dekkes utgiftene etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling.

Fylkeskommunen dekker reiseutgifter for noen pasientgrupper i den offentlige tannhelsetjenesten, jf. tannhelsetjenesteloven § 5-1 tredje ledd. 

Bestemmelsen begrenser også retten til dekning av reiseutgifter for militært personell. Når forsvaret dekker behandlingen, er de også ansvarlige for reisen.

Reiseutgifter til og fra skole for skoleelever med sykdom eller skade dekkes etter opplæringsloven. Reiseutgifter til og fra ordinær medisinsk behandling i skoletiden dekkes likevel etter vanlige regler i pasientreiseforskriften. Det samme gjelder reise til behandling i forbindelse med skoleskader. Skoleskader er skader som oppstår i skoletiden, på skoleturer, idrettsdager, deltagelse i skolefritidsordningen og utplassering som skjer i skolens regi. Skade oppstått på skolevegen regnes ikke som skoleskade. Skoleskader defineres som yrkesskade etter folketrygdloven § 13-10. Elever som skader seg i skoletiden vil være yrkesskadeforsikret. Pasientreiser skal utbetale uavhengig av eventuell ytelse fra forsikringsselskap. Forsikringsselskap vil først utbetale sin ytelse etter at pasienten har fått det rettmessige fra det offentlige.

Eksemplene er ikke uttømmende.

Sist oppdatert 29.02.2024