Kurs og opplæring

Kurs eller opplæring i regi av helseforetakene, herunder ved lærings- og mestringssentre, er en del av spesialisthelsetjenesten. Det er et vilkår at pasienten er innkalt fra helseforetaket eller henvist til helseforetaket for nødvendig kurs eller opplæring. Det er ikke et vilkår at kurset eller opplæringen finner sted i helseforetakets lokaler. Hvis det er valgfritt å delta fysisk, dekkes ikke reisen fordi reiseutgifter da ikke er å anse som «nødvendige utgifter» etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6. Hvis det derimot dokumenteres at pasienten og/eller nære pårørende må delta fysisk, dekkes reisen.

Lærings- og mestringssentrene (LMS) arbeider for at pasienter og pårørende skal få kunnskap og hjelp til å håndtere langvarig sykdom og endringer i sin helse. Pasienter og pårørende som er innkalt eller henvist til kurs i regi av LMS har alltid rett til å få dekket reiseutgifter da disse kursene alltid er i regi av helseforetakene og som regel har et godt faglig og medisinsk utarbeidet program. Det er derfor ikke nødvendig å undersøke kursets innhold ytterligere i disse tilfellene.

Ved reiser til kurs eller opplæring i regi av helseforetakene, herunder lærings- og mestringssentre, dekkes nødvendige kost- og overnattingsutgifter under reisen.  Deltakelse på kurs regnes som en sammenhengende behandling. Kursdeltakelsen i seg selv gjør dermed overnatting nødvendig.

Utgifter til kost og overnatting under kurs kan dekkes etter sats med mindre utgiftene dekkes av andre. Informasjon om diett dekkes av helseforetaket kan ofte stå på det aktuelle sykehusets hjemmeside. Dersom kost er dekket av institusjon eller andre, har ikke pasienten noen nødvendige utgifter til mat. Vilkåret om «nødvendige utgifter» etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 er dermed ikke oppfylt.

Et eksempel er kurs på Frambu senter. Her er det i søknadsskjemaet til kurset opplyst om at senteret dekker alle måltider. Pasienten vil da ikke ha krav på å få dekket kostgodtgjørelse etter pasientreiseforskriften. Frambu dekker vanligvis kost og overnatting for sine kursdeltakere, så dersom pasienter fremsetter krav om dekning av slike utgifter etter opphold på Frambu bør forholdet undersøkes nærmere.

Nære pårørendes nødvendige utgifter ved reise dekkes ved reise til kurs eller opplæring hvor følgende vilkår er oppfylt, jf. pasientreiseforskriften § 19 bokstav d:

Kurset eller opplæringen må være i regi av en helseinstitusjon Kurset eller opplæringen må ha et medisinsk eller behandlingsmessig innhold Kursdeltakelse må være nødvendig for fremtidig oppfølging av pasienten

Det må foreligge en innkalling eller henvisning av de pårørende. Dersom det foreligger en bekreftelse på at deltakelsen for den aktuelle pårørende er nødvendig for fremtidig oppfølging av pasienten, er dette tilstrekkelig for å dekke reise, selv om det ikke foreligger en innkalling eller henvisning av den pårørende til kurset.

Det er ingen grense på hvor mange i den nære familien som får dekket reiseutgifter så lenge vilkårene i pasientreiseforskriften § 19 bokstav d er oppfylt.

Sjekkliste for reise til kurs eller opplæring for pårørende:

I regi av helseforetaket: Helseforetaket må bidra økonomisk og faglig   Henvist eller innkalt: Det må foreligge en henvisning eller innkalling for den pårørende, ikke bare for pasienten. Egenandel: Ut av region: Må foreligge henvisning fra spesialist i eget helseforetak for å slippe forhøyet egenandel Nasjonale kompetansesentre: Lav egenandel for alle uansett hvem som har henvist   Medisinsk eller behandlingsmessig innhold: Uttalelse fra behandler om hva som er nødvendig for fremtidig oppfølging av pasienten Må skille mot rent sosiale tilstelninger   Kurs eller opplæring er nødvendig for fremtidig oppfølging av pasienten: Medisinsk vurdering, dokumentasjon må gis fra behandler. Skal sette pasienten og pårørende i stand til å være mer alene uten hjelp av helsepersonell.   Gjelder pasienter både over og under 18 år.   Reise dekkes etter vanlige regler.   Kost og overnatting dekkes etter sats. Kursavgift dekkes ikke.

Retningslinjer som er behandlet og vedtatt i juridisk nettverk:

Helseforetaket er økonomisk og faglig ansvarlig for kurset, herunder også kurs og opplæring kjøpt gjennom avtale med helseforetaket. Det betales ikke egenandel utover vanlig egenandel for selve kurset. Forslag til vurderingskriterium til støtte for vurderingen av om Pasientreiser skal dekke reiser til kurs eller opplæring: Dersom kurset står på kurslisten til helseforetaket, taler dette for at Pasientreiser dekker reiser i forbindelse med kurset.  

Foreldre har etter forskrift om barns opphold i helseinstitusjon § 10 annet ledd bokstav a, rett til å få dekket utgifter i forbindelse med reise til institusjon for nødvendig opplæring i forbindelse med barnets sykdom og videre behandling og pleie. Foreldrene må være innkalt av helseinstitusjonen av medisinske grunner.

Pasientreiser kan kreve utbetalte reiseutgifter av helseinstitusjonen for reiser som dekkes etter denne bestemmelsen, jf. siste ledd.

Nære pårørende skal betale egenandel på reisen etter de samme reglene som gjelder for pasienter.

Nære pårørende har en selvstendig rett til dekning av reiseutgifter, uavhengig av pasientens rett til dekning.  Egenandelsvurderingen for den nære pårørende må derfor må skje uavhengig av pasienten. Derfor skal det trekkes lav egenandel ved reise ut av regionen dersom det er det nærmeste stedet den pårørende kan reise til. Her er noen eksempler:

1. En nær pårørende er henvist til et pårørendekurs i regi av et helseforetak i en annen helseregion. Hvilken egenandel trekkes?

  • Dersom pasienten vedkommende er pårørende til behandles ved dette helseforetaket, regnes dette som nærmeste sted for den pårørende, og lav egenandel trekkes.
  • Dersom den pårørende reiser til et behandlingssted uavhengig av pasienten, må den pårørende dokumentere at dette behandlingsstedet er det nærmeste stedet behandling kan gis, ellers trekkes forhøyet egenandel.

2. En pasient har reist til et behandlingssted utenfor egen region på bakgrunn av fritt behandlingsvalg. Senere kalles pasientens foreldre inn til et kurs ved behandlingsstedet som er nødvendig for fremtidig oppfølging av pasienten. Hvilken egenandel trekkes?

  • Det er ikke den pårørende selv som velger å reise ut av regionen, og det legges til grunn at opplæringen må gis av institusjonen som behandler pasienten. Behandlingsstedet regnes som nærmeste sted for den pårørende, og lav egenandel trekkes.
Sist oppdatert 06.03.2024