Helse og arbeid (Raskere tilbake)

Helse og arbeid (tidligere Raskere tilbake) er et behandlings- og rehabiliteringstiltak for at sykmeldte skal kunne komme raskere tilbake i arbeid eller unngå sykemelding. Ordningen gjelder for personer som er sykmeldt eller står i fare for å bli det.

I  2017 ble eksisterende avtaler og midler knyttet til Raskere tilbake i NAV, besluttet overført fra Arbeids- og sosialdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet, og de regionale helseforetakene overtok det finansielle ansvaret for ordningen. Fra 2018 fikk ordningen et nytt navn. "Helse og arbeid" er en videreføring av arbeidsrettet behandlingsstilbud i Raskere tilbake-ordningen.

Behandling i Helse og arbeid-ordningen dekkes av de regionale helseforetakene, og reisene dekkes derfor etter pasientreiseforskriften § 1. Fritt behandlingsvalg og fritt rehabiliteringsvalg gjelder på samme måte som for andre pasienter. 

Helse og arbeid-ordningen har tilbud både i sykehusene i regionene og gjennom avtaler med private institusjoner. Tilbudet er i hovedsak for personer med psykiske lidelser (angst og depresjon) og muskel- og skjelettlidelser. Mer informasjon om behandlinger og behandlingssteder innenfor ordningen finnes på hjemmesidene til de regionale helseforetakene:

Sist oppdatert 06.03.2024