Fristbrudd

Det fremgår av pasient -og brukerrettighetsloven § 2-1 b andre ledd at spesialisthelsetjenesten skal fastsette en frist for når en pasient med rett til nødvendig helsehjelp, senest skal motta helsehjelpen. Dersom spesialisthelsetjenesten bryter denne fristen, får pasienten om nødvendig rett til helsehjelp uten opphold fra annet helseforetak, fra private tjenesteytere eller fra tjenesteytere i utlandet, jf. § 2-1 b fjerde ledd. Bestemmelsen i spesialisthelsetjenesteloven § 5-2 tredje ledd plasserer finansieringsansvaret for fristbruddet, inkludert reiseutgifter, hos det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion.

Det fremgår av pasientreiseforskriften § 11 at reiseutgifter som dekkes etter annet regelverk enn pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 og pasientreiseforskriften, ikke dekkes etter pasientreiseforskriften. Det vil si at reiseutgifter som dekkes etter spesialisthelsetjenesteloven § 5-2 tredje ledd, ikke dekkes etter reglene i pasientreiseforskriften. Satsene som fremgår av pasientreiseforskriften er derfor ikke relevante i fristbruddsaker. 

Helse og omsorgsdepartementet tolker spesialisthelsetjenesteloven § 5-2 tredje ledd slik at fristbruddpasienter har krav på å få dekket sine utgifter til reise og opphold fullt ut. Retten gjelder også reise til utlandet. Dette betyr at pasienten skal få dekket sine reise- og oppholdsutgifter fullt ut, men det må utøves skjønn i forhold til at billigste alternativ skal være valgt.

Som utgangspunkt dekkes kost- og overnattingsutgifter etter dokumentasjon, som for eksempel regninger. Dersom det ikke foreligger dokumentasjon på utgifter for kost, dekkes kost etter statens satser. Transportkostnader dekkes etter faktiske utgifter. Har pasienten benyttet bil dekkes kjøregodtgjørelse etter Statens satser.

For utenlandsreiser gjelder egne satser

Ved søknad om tapt arbeidsfortjeneste dekkes det reelle tapet.

Fristbruddpasienten må ikke betale egenandel ved reisene, da pasientreiseforskriften ikke er gjeldende for fristbruddsaker. 

Fristbruddsaker blir sendt til Enheten for spesialsaker. Eventuelt oppdages fristbruddsaker i PRO av saksbehandler ved at saken er påført et løpenummer fra Helfo. Fristbruddsaker som ved en feil har havnet i PRO må tas ut, da disse sakene ikke skal behandles i dette systemet, jf. syketransportregisterforskriften § 2 nr. 2. Det er kun reiser som skal dekkes etter pasientreiseforskriften som kan registreres i PRO. Vedtak i fristbruddsaker må derfor fattes og arkiveres manuelt.

Fristbruddsaker håndteres av Enheten for spesialsaker for Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst, mens saker fra Helse Nord og Helse Vest sendes til regionskontorene for behandling.

Når det gjelder fristbruddsaker som håndteres på direkteoppgjør gjelder samme regner for beregning av reiseutgifter. Pasientene som er utsatt for fristbrudd ringer telefon 05515 for å bestille transport. Dette gjelder ikke for fristbruddpasienter fra Helse Nord, der fristbruddpasientene ringer til Via for bestilling av transport.

Ved klage på en fristbrudsak gjelder de ordinære klagereglene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7. Les mer om klage her.

Sist oppdatert 06.03.2024