Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon § 10

Pasientreiser skal behandle krav om reisedekning etter forskrift om barns opphold i helseinstitusjon (barneforskriften) § 10, jf. bestemmelsen tredje ledd. Dekningen skal beregnes etter reglene i pasientreiseforskriften.  Forskriften gjelder kun opphold på «helseinstitusjon», det vil si somatiske sykehus og institusjoner innen det psykiske helsevern, samt andre helseinstitusjoner hvor barn har midlertidig opphold, jf. § 3 tredje ledd. Det er kun utgifter knyttet til reisen som skal dekkes av Pasientreiser. Oppholdsutgifter for foreldre mens barn er innlagt må eventuelt dekkes av institusjonen.

Bestemmelsen gir utvidede rettigheter for foreldre. I utgangspunktet gjelder den for biologiske foreldre og adoptivforeldre. Videre gir § 3 regler om andre som også kan regnes som foreldre etter forskriften, blant annet fosterforeldre. I tillegg kan «andre som opptrer i foreldres sted» ha rettigheter.

Andre kan først opptre i en av foreldrenes sted, når forelderen selv ikke har mulighet til å reise. Hensynet bak regelen er at barnet skal ha mulighet til å ha to omsorgspersoner hos seg i en skremmende situasjon. Det betyr at det ikke er hvem som helst som kan opptre i foreldrenes sted. Det må være en annen omsorgsperson for barnet, for eksempel en stefar, stemor eller en slektning som barnet er svært knyttet til. Det er også viktig å merke seg at det er barnet som har rett til å ha to omsorgspersoner hos seg på sykehuset, den andre personen skal ikke bare være med som støtte for den ene forelderen.

For å dekke reise for en som opptrer i en forelders sted, forutsetter det positiv kunnskap om at den ene foreldrene ikke kommer til å søke dekning av reiseutgifter. Det kan være at barnet bare har en forelder, eller at forelderen er syk, bortreist eller på andre måter er utilgjengelig. Det er viktig å huske på undersøkelsesplikten i slike tilfeller. Hvis det for eksempel allerede er dekket reise for mor og stefar, og far også søker om reise, må Pasientreiser ta denne kostnaden.

Etter § 10 første ledd annet punktum har begge foreldre rett på dekning av reiseutgifter til og fra institusjonen i forbindelse med at deres barn legges inn. Reisene må gjelde innleggelse på institusjon. Retten gjelder derfor ikke ved poliklinisk behandling eller behandling i primærhelsetjenesten. Det er ingen krav om at innleggelsen er akutt, også reiser ved planlagt innleggelse dekkes for begge foreldre.

Reiseutgifter dekkes selv om foreldrene ikke faktisk ledsager barnet, men kommer fra et annet sted i landet, eller for eksempel kommer dagen etter. Det kan være tilfellet når barnet kommer med ambulanse med en av foreldrene, mens den andre må ta seg av søsken og nødvendige praktiske gjøremål før vedkommende kan reise etter. Foreldre kan også bo hver for seg. Reiseutgifter dekkes altså også i slike tilfeller. Så lenge reisen er «i forbindelse med» innleggelsen er vilkåret for dekning oppfylt. Hensynet bak regelen er å dekke reiseutgifter når det er særlig viktig av hensyn til barnet at foreldre er til stede ved eller kort tid etter innleggelse. Det stilles ikke krav om at forelderen må reise samme dag som innleggelsen. Om reisen er «i forbindelsen med» innleggelsen, må avgjøres etter en konkret skjønnsmessig vurdering. Et moment i denne vurderingen kan være om forelderen reiser til institusjonen så snart vedkommende har mulighet til å reise.

Foreldre som reiser til institusjonen i forbindelse med innleggelse av sitt barn må betale egenandel, jf. pasientreiseforskriften § 24. For den forelderen som faktisk ledsager barnet, trekkes det derimot ikke egenandel, jf. § 24 bokstav a.

Når alvorlig eller livstruende sykt barn er innlagt på institusjon, får to foreldre dekket reise når de faktisk ledsager barnet, jf. § 10 første ledd siste punktum. Dette gjelder under innleggelsen, og det må bekreftes at tilstanden er alvorlig. Dersom det ikke foreligger alvorlig eller livstruende sykdom, vil ikke barnet ha behov for at begge foreldrene er med barnet på reisen. I slike tilfeller vil bare én av foreldrene få dekket sine reiseutgifter.

Et praktisk eksempel på når begge foreldre får dekket reiseutgifter etter denne bestemmelsen, er når innlagt barn reiser hjem på permisjonsreise. Merk at pasienten (barnet) har rett på dekning av reiseutgifter ved permisjon når vedkommende lider av livstruende sykdom, jf. pasientreiseforskriften § 13. Det betyr at foreldrene også kun har rett på å få dekket reiseutgifter som ledsagere når det er dokumentert at pasienten lider av livstruende sykdom, jf. § 13 og § 17 i pasientreiseforskriften.

Etter § 10 annet ledd bokstav a dekkes reiseutgifter når institusjon av medisinske grunner innkaller foreldre for å være hos barnet, for informasjon om sykdomsutvikling eller for nødvendig opplæring i forbindelse med barnets sykdom og videre behandling og pleie. Foreligger det en slik innkallelse fra helseinstitusjonen, dekkes reiseutgifter etter pasientreiseforskriften.

Pasientreiser kan kreve utbetalte reiseutgifter etter denne bestemmelsen dekket av helseinstitusjonen, jf. § 10 fjerde ledd.

Etter § 10 annet ledd bokstav b dekkes reiseutgifter til og fra helseinstitusjon for en av foreldrene, en gang i uken, etter at barnet har vært innlagt i 14 dager. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom mor oppholder seg på institusjonen og må hjem for å gjøre noen ærend eller hente ekstra klesskift. Det kan også være aktuelt ved ledsagerbytte. Far, som har oppholdt seg på institusjonen, får dekket reisen hjem, og mor får dekket reisen til institusjonen. Begrensningen ligger i at det kun er en av dem som får dekket en reise fra institusjonen, og en av dem som får dekket en reise til institusjonen. Hvordan foreldrene fordeler disse reisene seg i mellom, er opp til dem. Rettigheten gjelder en gang per uke, etter at barnet har vært innlagt i to uker.

En permisjonsreise for barnet avbryter ikke liggetiden. Det betyr at foreldrene kan få dekket reiseutgifter når de følger barnet på hjemreise i forbindelse med permisjon, når barnet har vært innlagt i over 14 dager. Barnets reiseutgifter dekkes derimot ikke, med mindre barnet lider av livstruende sykdom, jf. pasientreiseforskriften § 13.

Pasientreiser kan kreve utbetalte reiseutgifter etter denne bestemmelsen dekket av helseinstitusjonen, jf. § 10 fjerde ledd.

Foreldre skal betale egenandel på reisen etter de samme reglene som gjelder for pasienter.

Foreldre har en selvstendig rett til dekning av reiseutgifter, uavhengig av pasientens rett til dekning.  Egenandelsvurderingen for forelderen må derfor må skje uavhengig av pasienten. Derfor skal det trekkes lav egenandel ved reise ut av regionen dersom det er det nærmeste stedet forelderen kan reise til. Her er et eksempel:

Et barn har behov for behandling på sykehus, og foreldrene velger et behandlingssted for barnet utenfor regionen. Når foreldrene senere reiser til sykehuset etter reglene i forskrift om barns opphold i helseinstitusjon, hvilken egenandel skal betales?

  • Foreldrene har valgt et behandlingssted utenfor regionen for barnet. Dette er likevel det nærmeste stedet foreldrene kan reise til, når de senere skal være med barnet. Det skal derfor trekkes lav egenandel for foreldrene ved disse reisene, også når barnet er under 16 år og fritatt fra å betale egenandel. 
Sist oppdatert 06.03.2024