Hopp til innhold

Strategi 2020-2025

Pasienten får oppfylt sin rett til pasienttransport

Foretakets formål


Det overordnede formålet til Pasientreiser HF er å bidra til at pasientene kommer til og fra behandling, og at de som har krav på refusjon for reiseutgifter, får det. Foretakets formål er uttrykt slik: "Pasienten får oppfylt sin rett til pasienttransport".

Som faglig kompetansesenter for pasientreiseområdet har foretaket kontinuerlig fokus på de rammebetingelser som påvirker brukerne av tjenestene og tjenesteområdet. Foretakets mål er at brukere, pasienter og pårørende skal oppleve at de mottar tjenester som er tilpasset deres behov. For å kunne tilby gode og trygge innbyggertjenester, må tjenestene hele tiden utvikles videre. Ved å utvikle bærekraftige løsninger som gir gode samfunnseffekter skal Pasientreiser HF tilby enkle og tilgjengelige tjenester som har god kvalitet og ivaretar likeverdig behandling. Brukerne skal oppleve at pasientreisen er integrert i det helhetlige pasientforløpet.

Pasientene ønsker forutsigbarhet om egen reise for å være trygge på at de rekker time til behandling, men tilbakemeldinger viser at de opplever liten fleksibilitet og få påvirkningsmuligheter over egen reise. I tillegg synes pasientene at det kan være vanskelig å få god og riktig informasjon, samt få sine behov ivaretatt. Helsepersonell uttrykker også at de er usikre på regelverket og de opplever ordningen som tidkrevende.

Et godt offentlig tjenestetilbud er viktig for innbyggerne, og Pasientreiser HF har arbeidet målrettet med utviklingen av pasientreiseområdet siden etableringen av foretaket. I dette dokumentet formuleres strategien for å videreutvikle pasientreiseområdet de neste fem årene. Gjennom definerte målbilder beskrives tjenesten slik den skal oppleves for de ulike aktørene, og hvilke effekter den vil gi i 2025.

Disse nøkkeltallene gir et innblikk i omfanget av tjenestene på pasientreiseområdet i 2019:
 

Pasientens helsetjeneste innebærer likeverdige, gode og trygge helsetjenester der pasienten skal være i sentrum. Pasient, bruker og pårørende skal oppleve at de er partnere i helsetjenesten og at tjenestene tilpasses den enkeltes behov.

Behovet for helsetjenester vil øke i fremtiden. I et samfunn i endring, med befolkningsvekst og økt levealder, utvidede behandlingsmuligheter og høyere forventninger til tjenestene, må helsetjenestene endre seg i takt med endringene i omgivelsene. Kvaliteten må heves og endringstakten økes. 

Pasienten er en aktiv ressurs, og tjenesten skal være integrert i det helhetlige pasientforløpet.

Pasientene skal være sikre på at tjenestene virker, at de er trygge og at de henger godt sammen når de er avhengig av helsehjelp fra flere instanser. De skal få god oppfølging, og ikke bli kasteballer mellom behandlingsinstitusjonene. Dette skaper behov for effektiv samhandling og sikker formidling av informasjon om pasienten. Ny kunnskap, teknologi og behandling gjør det mulig å gi et stadig bedre tilbud. Digitale løsninger gir nye muligheter til å endre tjenestene, hvordan de leveres og av hvem. 

For en stor andel av pasientene er en pasientreise innledningen og avslutningen av en behandling. Pasientens helsetjeneste fremhever betydningen av at pasientreiser fremstår samlet som én tjeneste til pasienten, at tjenesten er integrert i det helhetlige pasientforløpet og at pasienten er en aktiv ressurs i prosessen.

På reise

Demografiske og kulturelle endringer, digitalisering og utvikling innenfor teknologiområdet legger nye føringer og skaper forventninger for utviklingen innenfor helse- og omsorgssektoren.  Det er en forventning om økt levealder i befolkningen og at forekomsten av pasienter med samtidige, kroniske sykdommer vil gå opp. Det er også en trend at de yngre innbyggerne bosetter seg mer sentralt, mens de eldre blir boende lokalt og mer desentralisert. Bærekraft og miljøfokus antas å få enda større oppmerksomhet i tiden fremover. Det forventes at FNs bærekraftsmål vil påvirke politikken og utviklingen både i privat og offentlig sektor fremover.

For helse pekes det på at den teknologiske utviklingen bringer fram nye behandlingstilbud og endret oppgavefordeling og arbeidsmetoder. Dette gjør at befolkningen vil etterspørre mer digitale tjenester og som følge av økt bevissthet om rettigheter og muligheter vil det utvikles en mer brukerorientert helsetjeneste.


Dette fikk pasientene i 2019

 • Enklere prosess for digital søknad på Helsenorge.no 
 • Oversikt over rekvirerte reiser på Helsenorge.no
 • Kortere og mer lik ventetid på telefon
 • Bedre kvalitet og mindre variasjon i vedtak
 • Enklere å avklare om en pasient har rett til rekvirert reise


 • Innenfor transportområdet forventes en stor endring som følge av miljøkrav og ny teknologi. Myndighetene setter strenge krav til utslippsfrie kjøretøy i fremtiden og ny teknologi forventes å føre til endret brukeratferd/mobilitet og nye forretningsmodeller. 

  Myndighetene forventer at det legges til rette for enkel og naturlig kontakt med sikre og tilgjengelige helsetjenester på nett, og at innbyggerne får bedre oversikt og innflytelse over egen helse og behandling. Den teknologiske utviklingen gjør det eksempelvis mulig for enkelte pasientgrupper å få medisinsk oppfølging enten via telemedisin eller ved å få tilrettelagt behandling i hjemmet. For de brukerne som må reise til behandling, er pasientreiser allerede etablert som en tjeneste på helsenorge.no.

  For å innfri nasjonale føringer må tjenestene kontinuerlig videreutvikles slik at innbyggerne får ytterligere innsyn i egne opplysninger og at de gjennom dialog har muligheter til å påvirke tjenesten. Utfordringene kan ikke løses i den enkelte virksomhet eller sektor. Det må samarbeides på tvers for å skape sammenhengende tjenester som løser brukernes behov – uavhengig av hvem som leverer tjenesten. 


  Skjermbilde av en fiktiv bruker av Pasientreisers tjenester på helsenorge.no.


  Offentlige føringer

  Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. FNs bærekraftsmål reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. 
  Pasientreiser HF kan bidra ved å:
 • Utvikle prosesser og teknologi som sikrer standardisert behandling og tilrettelegger for tilpasset oppfølging for de som trenger det
 • Støtte bruk av teknologi som fremmer færre pasientreiser/«hjemmebehandling»
 • Stille krav som minimerer CO-2 utslipp i transportøravtaler, motivere og tilrettelegge for at pasientene skal benytte kollektivtransport som har et grønt avtrykk
 • Planlegge reiserutene optimalt med samkjøring, redusert «tomkjøring» og der all offentlig betalt persontransport koordineres.
  På Helseekspressen reiser mange sammen til og fra behandling
  De siste årene er det lagt frem flere stortingsmeldinger og utredninger med føringer for hvordan de offentlige tjenestene skal utvikles framover. I tillegg beskriver Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 hvordan pasientens helsetjeneste skal utvikles de neste fire årene.Fire sentrale og sektorovergripende utredninger som vil få konsekvenser for pasientreiseområdet er:

  Perspektivmeldingen 2017

  ​Meld. St. 29 (2016-2017)

  Bilde av Perspektivmeldingen 2017


  Perspektivmeldingen drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv. Hovedkonklusjonen er at varig velstand krever vilje og evne til omstilling.

  Les Perspektivmeldingen 2017

  ​Digital agenda for Norge

  ​Meld. St. 27 (2015–2016)

  Bilde av Digital agenda for Norge

  Digital agenda presenterer regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-politikken. Meldingen beskriver hvordan teknologi kan benyttes for å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor og varsler økt innsats på dette området. Digital agenda har fem hovedprioriteringer som gir politikken retning og som tydeliggjør hva regjeringen ser som det viktigste å legge innsats i fremover:

  • Brukeren i sentrum
  • IKT er en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet
  • Styrket digital kompetanse og deltakelse
  • Effektiv digitalisering av offentlig sektor
  • Godt personvern og god informasjonssikkerhet

  Les Digital agenda for Norge

  Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025

  Bilde av Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025
  Digitaliseringsstrategien er en oppfølging av Stortingsmeldingen Digital agenda og definerer felles mål og innsatsområder for digitaliseringsarbeidet frem mot 2025.

  Hensikten med strategien er å understøtte digital transformasjon i hver enkelt virksomhet, og i offentlig sektor som helhet. Digital transformasjon betyr å endre de grunnleggende måtene virksomhetene løser oppgavene på ved hjelp av teknologi. Det innebærer at virksomhetene gjennomgår radikale endringer med mål om bedre brukeropplevelser og smartere og mer effektiv oppgaveløsning. En slik tilnærming kan føre til at organisasjonen må endres, ansvar flyttes, regelverket skrives om, eller prosesser designes på nytt.

  Les Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025

  Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

  Bilde av Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023
  Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 viser hvordan pasientens helsetjeneste skal utvikles de neste fire årene, og hvilke områder som må prioriteres for å få dette til.

  Pasienter og pårørende skal oppleve forutsigbarhet, trygghet og kontinuitet, og pasientene skal ha likeverdig tilgang til gode helsetjenester uavhengig av hvor de bor i landet. Det er et mål at pasientene skal bli mer aktive deltakere og at de opplever kvalitet og sammenhengende tjenester. Uønsket variasjon i tjenestene skal reduseres, og digitalisering og nasjonal styring av IKT-utviklingen løftes som sentrale virkemidler for å effektivisere og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten.

  Les Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

   


  De politiske føringene er gjennomgående i de regionale helseforetakenes strategiplaner og Pasientreiser HF legger derfor også dette til grunn i sin utforming av strategiplan 2020-25.

  Eiernes strategier og føringer

  Helsevesenet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn.

  Pasientreiser HF er en felles enhet for de fire regionale helseforetakene, hvor formålet er å bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsettinger. Foretaket er etablert for å oppfylle de regionale helseforetakenes «sørge for»-ansvar på pasientreiseområdet. 

  Strategiplanen til Pasientreiser HF bygger på strategiske føringer som fremgår av de fire RHF-enes strategidokumenter, oppdragsdokumenter og protokoller fra foretaksmøter. Her er det flere sammenfallende temaer som foreliggende strategiplan for Pasientreiser HF bygger på. Blant disse er:

  Pasientens helsetjeneste der pasienten har en aktiv rolle

  Større grad av samordning og samhandling

  Standardisering av arbeidsprosesser

  Digital samhandling skal være primær kanal for dialog med det offentlige

  IT-løsninger som virkemiddel for å oppnå forenkling, selvbetjening og automatisering

  De årlige oppdragsdokumentene fra eierne er viktige premissgivende dokumenter for utvikling av Pasientreiser HFs ansvarsområde og definerer de sentrale satsingsområdene for foretaket på kort sikt. 

  Det er to former for pasientreiser; reiser uten og reiser med rekvisisjon. Det gjennomføres totalt ca. 8,6 millioner reiser i året fordelt med ca. halvparten på hvert område. Reiser med rekvisisjon er det mest kostnadsdrivende.

  Reiser uten rekvisisjon er reiser som pasienten organiserer selv, for så å søke om å få dekket utgifter i etterkant. Reiser med rekvisisjon er reiser som bestilles gjennom pasientreisekontorene, enten av behandleren eller pasienten selv. Dette er aktuelt når pasienten ikke kan benytte offentlig transport eller egen bil, enten på grunn av helsemessige årsaker eller fordi det ikke er et slikt tilbud på den aktuelle strekningen.

  Tjenesteområdet reiser uten rekvisisjon er samlet i én juridisk enhet i Pasientreiser HF. Dette området har vært gjennom et stort skifte de siste årene. Tjenesten er i stor grad standardisert, digitalisert og automatisert. Endringene tok utgangspunkt i en helhetlig tilnærming som inkluderte forenkling av regelverket, ny prosess og teknologi, samt endret organisering. Resultatet er en tjeneste som er enklere og mer tilgjengelig for bruker og mer kostnadseffektiv for eier. Det gjenstår imidlertid fremdeles arbeid for å innfri politiske forventninger og offentlige føringer. Dette fremkommer av målbildene i strategien.

  Tjenesteområdet reiser med rekvisisjon er organisatorisk lagt til 18 juridiske enheter, 17 pasientreisekontor som avdelinger i helseforetak, og Pasientreiser HF. Pasientreiser HF har systemeierskapet og sikrer drift, forvaltning og utvikling av systemløsninger og teknologi på pasientreiseområdet. Pasientreiser HF er også behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles på pasientreiseområdet, og beslutter formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som kan benyttes i behandlingen.
  Eierne ga i 2017 Pasientreiser HF oppdraget med å utarbeide effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak innenfor tjenesteområdet. Dette arbeidet er gjennomført med bred forankring og i samarbeid med helseforetakene, brukerorganisasjoner og transportnæringen.  Eierne ga i november 2018 sin tilslutning til målbildet som er beskrevet i utredningen. Kartleggingen viser at aktørene etterlyser mer informasjon, mer brukervennlige samhandlingsmuligheter, og det er ønskelig at pasientreiser skal bli mer integrert i det helhetlige pasientforløpet. Strategien til Pasientreiser HF innenfor dette tjenesteområdet er basert på utredningen og det omforente målbildet. 

   

  Erfaringene fra utviklingen av reiser uten rekvisisjon vil være sentrale i arbeidet med å realisere det helhetlige målbildet for pasientreiser. Smidig arbeidsmetodikk og tydelige styringslinjer vil legge til rette for effektiv utvikling av området.

  Ved hjelp av standardisering, digitalisering og automatisering innenfor hele pasientreiseområdet vil majoriteten av brukerne av pasientreiser kunne organisere sine egne reiser. Kvaliteten vil øke ved at pasientene får muligheten til å bli en aktiv ressurs i fremtidig prosess. Ved å utvikle tjenestene videre, vil ressurser frigjøres. Dette åpner for tilpasset oppfølging for de som trenger det mest.

   

  Uavhengig av organisering i sektoren må det utarbeides løsninger som sikrer samhandling og at
  innsikt og informasjon deles på tvers av tjenestetilbydere. Klare verdier knyttet til pasientenes behov
  og krav til prioritering skaper effektive og forutsigbare systemer, og skaper tillit hos pasientene og i
  befolkningen.

  Ved å samhandle og dele innsikt og informasjon på tvers av tjenestetilbydere, vil brukerne oppleve å
  få likeverdige, trygge og forutsigbare tjenester. Mens brukerne får fleksibilitet og
  påvirkningsmuligheter over egen reise, fritas helsepersonell fra administrative arbeidsoppgaver slik
  at ressursene kan brukes til helsetjenester.   En enkel, tilgjengelig og kostnadseffektiv pasientreise

  Pasientreisers visjon


  Overordnet målbilde

  Pasientreiser HF har formulert et overordnet målbilde for 2025 der pasientreiseområdet møter dagens utfordringer, samfunnstrendene, samt brukernes forventninger til offentlige tjenester. Målbildet er definert med utgangspunkt i foretakets visjon.

  Målbilde 2025, bruker- og samfunnseffekter

  Offentlige tjenester skal fremstå sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. 

  Pasientreiser må fremstå samlet som én tjeneste til pasienten, og tjenesten skal være integrert i et helhetlig pasientforløp. Pasientenes behov skal ivaretas ved utvikling av tjenestene og relevant informasjon skal følge pasienten. Det må skapes en riktig balanse mellom brukernes forventninger og hva man har krav på i forhold til rettigheten. 
  Illustrasjon av Pasientreiser HF sitt overordnede målbilde  Foreliggende strategi for Pasientreiser HF beskriver de bruker- og samfunnseffekter foretaket skal levere. 

  Bruker- og samfunnseffekter som foretaket skal levere er:

  1. En aktiv og deltakende bruker

  2. En enkel pasientreise

  3. En tilgjengelig pasientreise

  4. En kostnadseffektiv pasientreise

  1. En aktiv og deltakende bruker

  Pasienten skal kunne være en aktiv part i en fremtidig tjeneste. Pasientreiser skal sikre at brukerne deltar aktivt i utvikling av tjenesten. Gode selvbetjeningsløsninger skal legge til rette for at pasienten kan være en aktiv part i prosessene for å sikre riktig transport og riktig oppgjør i henhold til behov. 
  Ved å standardisere, digitalisere og automatisere tjenesten for de brukergruppene som kan og vil benytte selvbetjeningsløsningene, frigjøres ressurser som kan benyttes til en mer tilpasset tjeneste for de brukerne som har behov for ekstra oppfølging.  

  2. En enkel pasientreise

  Brukeren opplever det som enkelt og trygt å bestille og gjennomføre pasienttransport. Dialogen foregår primært gjennom digitale tjenester som er universelt utformet. Pasienten har høy tillit til tjenesten og får transport og oppgjør i rett tid og med riktig kvalitet.

  Det er enkelt for bruker å få tilgang til informasjon og støtte. Tjenesten er utformet slik at det er enkelt for brukeren å få riktig transport i forhold til reelt behov, og brukerens forventning er i tråd med gjeldende regelverk for transport og oppgjør.

  De fleste brukerne organiserer reisen selv og tid og ressurser frigis til de brukergruppene som har behov for ekstra tilrettelegging. 

  3. En tilgjengelig pasientreise

  Tjenesten ivaretar effektiv og miljøvennlig transportavvikling og er tilpasset fremtidens transport- og mobilitetstjenester med høy fleksibilitet og enkel tilgang til riktig transport.

  Brukerne opplever stor grad av forutsigbarhet og trygghet. Løsningene er tilgjengelige når brukerne har behov for det, de får oppgjør umiddelbart og det er døgnkontinuerlig tilgang til brukerstøtte. 

  Personvern er ivaretatt og pasienten får enkelt innsyn i hva vi vet og hvem som har sett informasjonen.

  4. En kostnadseffektiv pasientreise

  I fremtiden forventes endret demografi og økt behov for ressurser innen helsesektoren.  Det vil kreve tydeligere prioriteringer, og en aktiv, systematisk og kontinuerlig innsats for å øke effektiviteten i offentlig sektor . Brukeren skal bli styrt mot riktig og kostnadseffektiv transport i henhold til det reelle behovet og gjeldende regelverk.
  Pasientreiser HF har som mål å utvikle en bedre tjeneste til brukerne som bidrar til reduksjon i de samlede kostnadene til pasientreiseområdet ved standardisering, digitalisering og automatisering. Det utarbeides årlig  oversikt over kostnadsutvikling og realiserte gevinster på pasientreiseområdet. Analyser og referansemålinger brukes aktivt som et strategisk virkemiddel i forbedring og utvikling av tjenesten. 


  Målbilde for reiser med rekvisisjon 

  For å imøtekomme brukernes forventninger og behov, dagens utfordringer og offentlige føringer for tjenesten, er det utarbeidet et målbilde for en fremtidig ønsket situasjon for pasientreiser med rekvisisjon.

  Transporten som tilbys er bærekraftig og i tråd med endringer i transportmarkedet. Mobilitet skal være enkelt og tilgjengelig for brukerne der ulike brukergrupper og alle former for transport sees i sammenheng. 

  Det tilrettelegges for en «sømløs digital samhandling» mellom pasient og de involverte aktørene. Det er færre aktører involvert i pasientreisen, og brukeren vil få elektronisk støtte i forkant, underveis og etter reisen. De som kan bestille direkte gjør det, og de brukerne som ikke kan benytte digitale løsninger vil bli ivaretatt av brukerstøtte. 
  Helsepersonell vil få frigjort tid til medisinsk behandling og vil kun unntaksvis godkjenne behov for pasientreiser. De overordnede føringene for ordningen ivaretas og det er et overordnet mål om at flere reiser overføres til reiser uten rekvisisjon. 

  Selvbetjeningsløsninger bidrar til at pasientreiser fremstår som en samlet, brukervennlig og kostnadseffektiv tjeneste til bruker – og tjenesten er en del av et helhetlig pasientforløp.

  Personvern og sikkerhet ivaretas og det er enkel identifisering av pasienten.

  Illustrasjon av Pasientreiser HF sitt målbilde for reiser med rekvisisjon.
  Målbilde for reiser uten rekvisisjon 

  For å imøtekomme brukernes forventninger og behov, dagens utfordringer og offentlige føringer for tjenesten er det utarbeidet et målbilde for en fremtidig ønsket situasjon for pasientreiser uten rekvisisjon.

  De overordnede føringene er styrende for reiser uten rekvisisjon. Det innebærer en retning for ordningen mot at rettigheten utløses uten behov for å søke, at brukeren får umiddelbart svar hvis det ikke er behov for bruk av skjønn og at brukeren kan gi informasjon og få svar digitalt. 

  For å oppnå målene om digital innsendelse- og automatiseringsgrad videreføres pågående prosesser innenfor tjenesteområdet. Foretaket har definert tre overordnede fokusområder som skal bidra til å realisere eiers forventninger til tjenesteområdet: 

  1. Legge til rette for økt grad av brukermedvirkning 
  2. Øke andel saker som behandles automatisk 
  3. Effektivisere administrasjonen ytterligere

  Illustrasjon av målbildet for pasientreiser uten rekvisisjon

  Se målbilde for reiser uten rekvisisjon per 2023 (PDF ​


  Formål

  Pasientene får oppfylt sin rett til pasienttransport

  Visjon

  En enkel, tilgjengelig og kostnadseffektiv pasientreise

  Verdier

  • Engasjert
  • Imøtekommende
  • Pålitelig

  Pasientreiser 2025

  "Offentlige tjenester skal fremstå sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem"

  • Pasientreiser fremstår samlet og som èn tjeneste til pasient, og tjenesten er integrert i et helhetlig pasientforløp
  • En aktiv og deltagende bruker
  • En enkel pasientreise
  • En tilgjengelig pasientreise
  • En kostnadseffektiv pasientreise

  Målbilde for reiser med rekvisisjon

  • Pasienten er en aktiv ressurs og veiledes før, under og etter reisen av en selvbetjeningsløsning
  • Rekvirering er en digital prosess. Behandler gjør kun unntaksvis vurdering av behov for tilrettelagt transport
  • Transport sees samlet og gir optimal utnyttelse av ressursene i et fremtidig transportmarked

  Målbilde for reiser uten rekvisisjon

  • Rettigheten utløses uten behov for å søke
  • Pasienten får umiddelbart svar hvis det ikke er behov for skjønn
  • Pasienten kan gi informasjon og få svar digitalt   

  ​​​

  ​​
  ​​


  Sist oppdatert 01.02.2023
  Fant du det du lette etter?