Begrepsbanken

Her finner du en ordliste med begreper vi ofte bruker innen pasientreiseområdet.

Egenandel for pasientreiser er det beløpet pasienten selv må betale for reisen, hvis hen ikke har frikort. Pasienten betaler en egenandel per vei. Hvis pasienten reiser tur-retur betaler hen to egenandeler.

Følgende egenandeler gjelder reiser gjennomført i 2024:

Ordinær egenandel: Inntil 171 kr hver vei
Fritt behandlingsvalg: Inntil 400 kr hver vei
For mer informasjon om egenandeler og pasientreiser, kan du logge deg inn på Helsenorge Les mer om egenandeler for pasientreiser her: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/om/egenandel-og-satser/

En pasientreise er en reise til eller fra offentlig godkjent behandling.

Det er to former for pasientreiser:

  • reiser uten rekvisisjon
  • reiser med rekvisisjon

Reiser uten rekvisisjon er reiser som pasienten organiserer selv, for så å søke om å få stønad til reisen i etterkant. Dette kan inkludere reiser med offentlig transport, privat bil, eller andre transportmidler.

Reiser med rekvisisjon er reiser som er bestilt på forhånd av helsepersonell for pasienter som ikke kan reise på egenhånd.

I 2023 ble det gjennomført 7,92 millioner pasientreiser totalt. Administreringen av pasientreiser er organisert gjennom 17 lokale helseforetak og et nasjonalt foretak, Pasientreiser HF.

Hvis pasienten har frikort, betaler hen ikke egenandel for pasientreisen. Egenandeler for pasientreiser inngår i opptjening til frikort for egenandelstak.

Man får frikort når man har betalt over et visst beløp i egenandeler for helsetjenester. Når pasienten viser frikort, slipper hen å betale egenandeler for resten av kalenderåret. Pasienten får frikortet innen tre uker etter at hen har betalt over 3165 kroner i egenandeler. Frikortet og vedtaksbrevet finner pasienten når hen logger seg inn på Helsenorge.

Det er viktig å merke seg at egenandeler for reiser i forbindelse med fritt behandlingsvalg, inngår ikke i grunnlaget for frikort. Les mer om egenandel og frikort ved pasientreiser her: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/om/egenandel-og-satser/

Helseekspressen er spesialbygde busser, tilpasset pasienter som skal til behandling, og er organiserte av Pasientreiser i helseforetakene. Kontakt Pasientreiser på telefon 05515 for mer informasjon. 
Les mer om helseekspressen her.

Et helsemessig behov refererer til en situasjon der en person har et medisinsk behov for å motta behandling eller tjenester. Dette kan inkludere behov for tilrettelagt transport, som for eksempel en rekvirert reise, hvis det er nødvendig for å komme seg til behandling. Helsepersonell kan for eksempel dokumentere helsemessige behov for transport hvis pasienten trenger reiseattest. Det er ansvarlig behandler som avgjør om pasienten har et helsemessig behov for reisen til behandling. 

Pasienten kan klage på pengestøtten hen har fått, og på reisen hen hadde med Pasientreiser. Klagen må sendes innen fire uker etter at pasienten mottok pengestøtte eller gjennomførte en pasientreise. Pasienten kan klage digitalt eller per post. Har pasienten reist med rekvisisjon, må hen klage gjennom Pasientreiser, ta kontakt på 05515. 

Mer informasjon om å klage finner du her: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/om/klage

Pasienten har rett på å få pengestøtte til mat og drikke hvis hen er borte hjemmefra lenger enn 12 timer, og ikke får dette på behandlingsstedet. Matpenger dekkes etter faste satser, og pasienten trenger ikke å dokumentere disse utgiftene når hen søker.

For reiser gjennomført fra og med 1. januar 2024, er matpengene 264 kroner per døgn. Beløp som er mindre enn 100 kroner blir i utgangspunktet ikke utbetalt. Hvis pasienten innen seks måneder gjennomfører flere pasientreiser, og summen av disse utgjør minst 100 kroner, kan pasienten likevel ha rett på å få utbetalt disse beløpene under ett.

 Les mer om matpenger her

Offentlig transport inkluderer buss, tog og båt som går i fast rute. Pasienten kan få pengestøtte til reisen hvis hen har reist til behandling som dekkes av det offentlige, og reisen er lenger enn ti kilometer hver vei.

Hvis reisen kun går innenfor én takstsone, vil den som hovedregel ikke dekkes gjennom pasientreiseordningen. Dette er uavhengig av transportmiddel. Unntaket fra denne regelen er hvis pasientens behandler dokumenterer at det var nødvendig å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker.

Hvis pasienten  velger å reise med offentlig transport, gjennomfører hen reisen på egenhånd og søker om penger etterpå. Søker pasienten om pengestøtte for en reise med offentlig transport, får hen som hovedregel dekket reisen med en standardsats per kilometer.

Pasientreiser HF er et nasjonalt helseforetak i Norge, som sammen med 17 andre helseforetak, skal sørge for at innbyggerne kommer seg til og fra offentlig godkjent behandling.

Les mer om Pasientreiser her

Pasientreiser i helseforetakene har ansvar for bestilling og planlegging av rekvirerte pasientreiser. Du finner Pasientreiser ved 17 ulike helseforetak i Norge. Hvis pasienten trenger hjelp til å bestille en pasientreise, eller avklare behovet for tilrettelagt transport, kan pasienten kontakte Pasientreiser i sitt nærmeste helseforetak.

Her finner du kontaktinformasjon til Pasientreiser i de ulike helseforetakene: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/om/kontakt/#pasientreisekontorene

Pengestøtte i sammenheng med pasientreiser, er en økonomisk støtte til pasienter som har reist til behandling. Pasienten kan enten få rekvisisjon i forkant av en reise, eller søke om pengestøtte i etterkant. 

En reiseattest for pasientreiser er en attest som bekrefter at en pasient har rett til å få dekket reiseutgifter i forbindelse med helsebehandling.

Reiseattesten kan ha en varighet på inntil ett år, og kan brukes til å bestille reiser selv eller reise til behandling med bil og få reiseutgiftene dekket i etterkant.

Det finnes to hovedtyper reiseattester: reiseattest for tilrettelagt transport og reiseattest for  bruk av bil.

Reise med rekvisisjon betyr at Pasientreiser i ditt helseforetak organiserer reisen for deg, og velger det transportmiddelet som er mest hensiktsmessig. Dette er for pasienter som av helsemessige eller trafikale årsaker ikke kan reise med offentlig transport, kjøre selv eller bli kjørt.

En reise uten rekvisisjon, er en reise som pasienten organiserer selv, og deretter søker om å få støtte til reisen i etterkant. Pasienten kan få pengestøtte til reisen hvis hen har reist til behandling som dekkes av det offentlige, og reisen er lenger enn ti kilometer hver vei.

I konteksten av pasientreiser, er en rekvirent ofte en helsepersonell eller ansvarlig behandler som forskriver eller bestiller transport for pasienter som ikke kan reise på egenhånd på grunn av helsemessige årsaker. Rekvisisjonen gjelder kun én vei, og skal alltid opprettes før pasientreisen gjennomføres.

En rekvirert reise er transport organisert av Pasientreiser i helseforetakene for pasienter som ikke kan reise med offentlig transport, kjøre selv eller bli kjørt, enten på grunn av helsemessige eller trafikale årsaker.

Hvis pasienten har behov for tilrettelagt transport for å komme seg til behandling, kan hen ha rett til å få en rekvirert reise. Reisen organiseres av Pasientreiser i helseforetakene, og de velger det transportmiddelet som er mest hensiktsmessig. Pasienten kan også søke om pengestøtte til reiser som er kortere enn ti kilometer, hvis behandleren dokumenterer at det var nødvendig å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker.

En rekvisisjon for pasientreiser, er en form for forhåndsbestilling av transport for pasienter som ikke kan reise på egenhånd på grunn av helsemessige årsaker.

Rekvisisjonen gjelder kun én vei, og skal alltid opprettes før pasientreisen gjennomføres. Hvis pasienten har spesielle behov, er det viktig at disse blir oppgitt i rekvisisjonen. Pasientreiser i helseforetakene vil tilrettelegge reisen ut fra disse opplysningene.

Det er også mulig å utstede serierekvisisjoner på medisinsk grunnlag. Behandlere som er tilknyttet et helsenettet til Norsk Helsenett kan rekvirere pasientreiser elektronisk.

Samkjøring i forbindelse med pasientreiser, refererer til at flere pasienter reiser sammen når det er mulig. Dette er en del av reisen med rekvisisjon, hvor Pasientreiser i helseforetakene organiserer reisen for pasienter som ikke kan reise på egenhånd på grunn av helsemessige eller trafikale årsaker.

En takstsone er en geografisk inndeling som brukes for å beregne prisen for offentlig transport, som buss, tog og båt. Prisen for reisen avhenger av antall soner du reiser gjennom.

I konteksten av pasientreiser i Norge, er det viktig å merke seg at hvis reisen kun går innenfor én takstsone, vil den som hovedregel ikke dekkes gjennom pasientreiseordningen. Unntaket fra denne regelen er hvis pasientens behandler dokumenterer at det var nødvendig å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker.

Tapt arbeidsinntekt er en økonomisk støtte som kan gis til ledsagere som har tapt arbeidsinntekt på grunn av pasientreiser. 

Trafikale årsaker i forbindelse med pasientreiser, refererer til situasjoner hvor det er utfordringer knyttet til transportinfrastrukturen som hindrer pasienten i å reise på egenhånd. Dette kan inkludere mangel på offentlig transport, utilgjengelighet av transportruter, eller andre forhold knyttet til transportnettverket.

Hvis pasienten av trafikale årsaker ikke kan reise med offentlig transport, kjøre selv eller bli kjørt, kan hen ha rett på en rekvirert reise. Dette betyr at Pasientreiser i helseforetakene organiserer reisen for pasienten, og velger det transportmiddelet som er mest hensiktsmessig.

Sist oppdatert 09.02.2024