Hopp til innhold

Tjenesteområder 2017

Publisert 04.06.2018
Sist oppdatert 20.05.2021
Grafisk brukergrensesnitt

Pasienter som må reise for å motta helsetjenester kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter til transport. Rettigheten er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6.

Det er to former for pasientreiser; reiser uten og reiser med rekvisisjon. Reiser uten rekvisisjon er reiser som pasienten organiserer selv, for så å søke om å få dekket utgifter i etterkant. Reiser med rekvisisjon er reiser som bestilles gjennom pasientreisekontorene, enten av behandleren eller pasienten selv. Dette er aktuelt når pasienten ikke kan benytte rutegående transport eller egen bil, enten på grunn av helsemessige årsaker eller fordi det ikke er et tilbud om offentlig transport på strekningen.

Pasientreiser HF er systemeier for saksbehandlingssystemet for reiser uten rekvisisjon, PRO, med ansvar for både vedlikehold og utvikling av systemet. I 2017 samarbeidet foretaket med fire helseforetak om ordningen for reiser uten rekvisisjon. Pasientreiser HF mottok søknader om dekning av reiseutgifter med tilhørende dokumentasjon, digitaliserte og la til rette for saksbehandling. Saksbehandling av søknadene foregikk i hovedsak ved de fire regionale pasientreisekontorene.

Foretakets strategiske målbilder for reiser uten rekvisisjon er å bidra til forbedret kvalitet, likebehandling og tilgjengelighet hvor pasienten bidrar aktivt til videreutviklingen. 1. oktober 2016 ble det etablert en digital løsning som gjør det mulig for brukerne å sende søknad om dekning av reiseutgifter digitalt via den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Innføringen av denne løsningen førte til at over 60 % av alle refusjonssøknadene ble mottatt digitalt ved utgangen av 2017. Pasientreiser HF utvikler tjenesten fortløpende slik at pasientene kan tilbys en ytterligere forenklet søknadsprosess.

Pasientreiser HF er også systemeier for IKT-systemet som benyttes for reiser med rekvisisjon, NISSY (Nasjonalt IKT System for Syketransport).  Nissy er utviklet for å håndtere elektronisk rekvisisjon og bestilling av pasientreiser og selskapet har ansvar for vedlikehold, drift og utvikling av dette.

Foretakets strategiske målbilder for reiser med rekvisisjon er å bidra til en effektiv og forenklet prosess for rekvirering av pasienttransport, tilby enkel tilgang til informasjon og beslutningsstøtte for pasientreiser og gi systemstøtte ved kontroll av transportoppgjør.

Fant du det du lette etter?