Hopp til innhold

Om foretaket 2017

Publisert 04.06.2018
Sist oppdatert 19.05.2021
En trapp med potteplanter

Pasientreiser HF ble etablert 11. mai 2009, og er lokalisert i Skien. Foretaket ble etablert som et ansvarlig selskap (Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS) og ble med virkning fra 1. april 2017 omdannet til et helseforetak.

Pasientreiser HF er et nasjonalt foretak, eid av de fire regionale helseforetakene. Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF eier 20 prosent hver i selskapet, mens Helse Sør-Øst RHF eier 40 prosent.

Foretakets virkeområde er regulert i vedtektene der de fire eierne sammen har definert hvilken rolle og funksjon foretaket skal fylle. Disse utgjør, sammen med tjenesteleveranseavtalen og det årlige oppdragsdokumentet, rammene foretakets virksomhet.

Det fremgår av vedtektene at foretaket er etablert for å oppfylle de regionale helseforetakenes «sørge for»-ansvar på pasientreiseområdet. Pasientreiser HF har ansvar for teknologiutvikling og systemforvaltning av pasientreiser med og uten rekvisisjon. Videre har virksomheten en service- og støttefunksjon og ivaretar administrative og merkantile fellesoppgaver og samordningsoppgaver for helseforetakene. 

Foretaket overtok fra 1. januar 2018 det juridiske ansvaret for tjenesteområdet reiser uten rekvisisjon, og fire regionale enheter for reiser uten rekvisisjon ble virksomhetsoverdratt til Pasientreiser HF. Foretaket er en del av den medisinske spesialisthelsetjenesten og skal til enhver tid følge de gjeldende overordnede politiske mål for helsetjenesten. Spesialisthelsetjenesteloven, pasientrettighetsloven og helseregisterloven er viktige lover som definerer rammene for virksomheten.

Ved utgangen av 2017 var det 101 ansatte i selskapet, fordelt på 99,4 årsverk.

  • 4, 2 millioner reiser med rekvisisjon
  • 4, 3 millioner reiser uten rekvisisjon
  • 2, 25 milliarder kroner brukes årlig på pasientreiser med og uten rekvisisjon  
  • 565 millioner kroner utbetalt til brukere i 2017
  • 907. 000 vedtak fattet for søknader om dekning av reiser uten rekvisisjon
  • 1,9 millioner telefonhenvendelser på 05515 

Foretaksmøtet er Pasientreiser HFs øverste myndighet.

Foretakets styre oppnevnes av foretaksmøtet, og består av syv medlemmer. Det er ett medlem fra hvert av de regionale helseforetakene, med unntak av Helse Sør-Øst RHF, som har to medlemmer. Det er også to ansattrepresentanter i styret. Styret i Pasientreiser HF har per mai 2018 denne sammensetningen:

Line Alfarrustad, leder (Helse Sør-Øst RHF)

Bente Aae, nestleder (Helse Vest RHF)

Reidun Rømo (Helse Midt-Norge RHF)

Frode Eilertsen (Helse Nord RHF)

Geir Kristoffersen (Helse Sør-Øst RHF)

Jeanette Holtan (ansattvalgt)

Alf Olav Uldal (ansattvalgt)

 

I tillegg til styremedlemmene deltar to brukere fra de regionale brukerutvalgene som observatører i styret.

Pasientreiser HF har gjennom flere år prioritert arbeidet med optimalisering av prosesser internt og eksternt for å bidra til gevinstrealisering og måloppnåelse. I tillegg til de driftsorienterte oppgavene, har foretaket levert flere prosjekter og etablert seg som et utviklings- og endringsorientert kompetansemiljø for pasientreiseområdet. Foretaket ønsker at tjenestene som leveres skal være digitale, brukervennlige, sikre og tilgjengelige til enhver tid, samt at de pasientene som selv ønsker det, skal være en aktiv part i prosessene. Selvbetjeningsløsninger er en sentral del av tjenestene som planlegges utviklet.

Brukermedvirkning står sentralt i utviklingen av pasientens helsetjeneste og netthelsetjeneste. Pasientreiser HF har et eget brukerutvalg som består av representanter fra sentrale brukerorganisasjoner. Dette brukerutvalget er et rådgivende organ for foretaket i saker som angår utvikling av tjenester og systemer, og det bidrar også aktivt med rådgivning og forankring av nye løsninger og utvikling av området.


Fant du det du lette etter?