Hopp til innhold

Året 2017

Publisert 30.06.2020
Sist oppdatert 19.05.2021
En gruppe mennesker som står foran en gul buss

De seneste årene er det lagt klare føringer for digital satsing innenfor offentlig sektor. Oppdragsdokumentene til Pasientreiser HF har gjenspeilet dette, og selskapets strategiplan for perioden 2017-19 inneholder flere satsingsområder for å følge opp disse føringene. Målene med omleggingen til mer digitale løsninger er å tilby større grad av tilgjengelighet og løsninger som gir størst mulig grad av likebehandling. I tillegg skal omleggingen bidra til en kostnadseffektiv administrering av ordningen og frigjøre midler til andre helsetjenester.

Fram til 1. oktober 2016 hadde brukere som søkte om refusjon for en pasientreise kun mulighet til å gjøre dette ved å sende inn søknader per post. Pasientreiser mottok årlig over 20 tonn post. Fra 1. oktober 2016 fikk brukerne mulighet til å søke om refusjon digitalt på helsenorge.no, og store ressurser er lagt ned gjennom 2017 for å optimalisere den nye digitaliserte løsningen for reiser uten rekvisisjon. Ved utgangen av 2017 ble over 60 % av søknadene sendt inn digitalt. Tidligere foregikk all saksbehandling av disse søknadene manuelt, mens over 50 % av sakene ved årsskiftet 2017/18 ble behandlet automatisk. Digitaliseringsgrad og andel saker som behandles helautomatisk har hatt en positiv utvikling gjennom 2017. De økonomiske effektene av ny ordning viser reduserte kostnader for helseforetakene i tråd med, og til dels bedre enn, estimatene fra prosjektet Mine pasientreiser som la grunnlaget for den nye løsningen.

Våren 2016 ble det besluttet at tjenesteområdet pasientreiser uten rekvisisjon organisatorisk skulle legges til fire regionale enheter og ett nasjonalt helseforetak, og at det i løpet av ett år etter at ny løsning var satt i drift, skulle vedtas en plan for virksomhetsoverdragelse av de regionale enhetene til Pasientreiser HF. Gjennom oppdragsdokumentet for 2017 fikk Pasientreiser HF ansvaret for å utarbeide planer og legge til rette for virksomhetsoverdragelsen i samarbeid med helseforetakene. Avtale om virksomhetsoverdragelse er inngått mellom Pasientreiser HF og de fire avgivende helseforetakene; Sykehuset Innlandet HF, Helse Førde HF, Helse Møre og Romsdal HF, Helgelandssykehuset HF.  Pasientreiser uten rekvisisjon samles med dette i en juridisk enhet, Pasientreiser HF fra 1. januar 2018.

Innenfor området reiser med rekvisisjon har kontrollen med transportoppgjør vært manuell og tidkrevende. Pasientreiser HF har ledet arbeidet med å utvikle en løsning for systemstøtte ved kontroll av transportoppgjør. En automatisk og nasjonalt standardisert kontroll av transportørenes oppgjørsgrunnlag vil gi økonomiske gevinster for både transportører og helseforetak, som vil få en raskere, mer effektiv og nøyaktig kontroll av oppgjørene.  Syv pasientreisekontor tok løsningen i bruk i løpet av 2017.  Ytterligere fem kontor var i gang med testing, og utrullingen fortsetter i 2018.

Det har lenge vært et behov for å effektivisere planleggingen av reiser for pasienter som har rekvisisjon. Dette arbeidet har vært utført gjennom manuelle arbeidsprosesser ved pasientreisekontorene, og utnyttelsen av hver transport har ikke vært god nok. Med bakgrunn i dette, ble prosjektet Samkjøring og alternativ bestillerløsning satt i gang.  Prosjektet utvikler en løsning for å automatisere og effektivisere planleggingen og gjennomføringen av reisene.

Løsningen vil lage forslag til kjøreruter ut fra pasientens behov, geografi og transportørers kapasitet, samtidig som krav til kvalitet og kostnader ivaretas.  Denne løsningen er planlagt lansert i 2019.

For å oppnå ønskede effekter for brukerne og samfunnet, må pasientreiser legge til rette for at tjenestene er digitale, brukervennlige, sikre og tilgjengelige til enhver tid, samt at pasienter som selv ønsker det, blir en aktiv part i prosessene. Pasientens behov skal ivaretas under utvikling av tjenestene og relevant informasjon skal følge pasienten. Pasienten skal møte en felles og enhetlig tjeneste som er integrert i pasientforløpet.
Foretakets strategiplan tar opp i seg disse elementene og bygger videre på strategiske føringer som fremgår av de fire regionale helseforetakenes strategidokumenter, oppdragsdokumenter og protokoller fra foretaksmøter. Her er det flere sammenfallende temaer som Pasientreiser HFs planer bygger på.

Blant disse er:

 • Standardisering av arbeidsprosesser
 • Større grad av samordning og samhandling mellom aktørene IKT-løsninger som virkemiddel for å understøtte dette

Pasientreiser HFs overordnede mål er å bidra til at løsninger for pasienter og pårørende skal være gode, likeverdige, brukervennlige og effektive. Selvbetjeningsløsninger for pasient er en sentral del av tjenestene som planlegges utviklet.

I foretakets strategiplan fokuseres det på hvordan Pasientreiser HF kan bidra til modernisering, fornying og forenkling av pasientreiseområdet. Basert på dette har Pasientreiser HF formulert følgende måbilder:

For brukerne:

 • Forbedret kvalitet og tilgjengelighet
 • Forenklet søknadsprosess
 • Aktiv deltagelse i prosessen reiser med rekvisisjon
 • Tilbys hensiktsmessige alternativer
 • Enklere dialog med pasientreiser

For helsepersonell:

 • Effektiv og forenklet prosess for rekvirering
 • Enkel tilgang til informasjon og beslutningsstøtte
 • Aktiv bidragsyter ved utvikling av tjenester som påvirker deres hverdag

For eier:

 • Forbedret system for synliggjøring av kostnadseffektivisering
 • Informasjon om realisering av gevinster
 • Hensiktsmessig organisering av reiser uten rekvisisjon
 • Kostnadseffektiv utvikling av systemene
 • Informasjon om brukernes opplevelse av tjenesten

I den videre utviklingen av tjenestene skal pasientene ha en sentral rolle. Løsningene skal ha fokus på at pasientene enkelt skal kunne orientere seg og benytte sine rettigheter, samt legge til rette for ytterligere automatisering av oppgavene.


Fant du det du lette etter?