Hopp til innhold

Om selskapet 2016

Publisert 03.04.2017
Sist oppdatert 19.05.2021
En bygning med en steinmur

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (Pasientreiser ANS) er et nasjonalt selskap som ble etablert 11. mai 2009. Selskapet er lokalisert i Skien og eies av de fire regionale helseforetakene. Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF eier 20 prosent hver i selskapet, mens Helse Sør-Øst RHF eier 40 prosent. 

Hovedformålet med de felleseide selskapene er å styrke og forbedre tilbudet til pasientene, herunder å sikre samordning, likhet og likeverdighet, samt å bidra til at oppgavene løses på en rasjonell måte og med god ressursutnyttelse. Gjennom blant annet protokollene fra foretaksmøtene i de regionale helseforetakene fremstår videreutvikling av nasjonalt samarbeid og en bedre samordning på tvers av regionene som en viktig del av den nasjonale helsepolitikken. 

Pasientreiser ANS var i full drift fra 1. desember 2009 og samarbeider i dag med 18 lokale pasientreisekontor i hele landet som er underlagt sine respektive helseforetak. Selskapet er et faglig kompetansesenter som yter juridisk bistand og opplæring, og bidrar til harmonisering av regelverk og praksis i forvaltningen av pasientreiser på nasjonalt nivå. 

Selskapet har videre ansvar for teknologiutvikling og systemforvaltning av reiser med og uten rekvisisjon, er en service- og støttefunksjon, ivaretar administrative og merkantile fellesoppgaver, samordningsoppgaver og transaksjonstunge saksbehandlingsoppgaver for helseforetakene. Det var ved utgangen av året 82 ansatte i selskapet, fordelt på 80 årsverk.

 • 4, 3 millioner reiser med rekvisisjon 
 • 4, 5 millioner reiser uten rekvisisjon
 • 2, 5 milliarder kroner brukes årlig på pasientreiser med og uten rekvisisjon 
 • 653 millioner kroner utbetalt til brukere i 2016
 • 750.000 vedtak fattet for søknader om dekning av reiser uten rekvisisjon
 • 1,9 millioner telefonhenvendelser på 05515  
 • Innført digital selvbetjeningsløsning for pasienter 1. oktober 2016

Selskapsmøtet er selskapets øverste myndighet og selskapets styre oppnevnes av selskapsmøtet. 

Styret i Pasientreiser ANS består av syv medlemmer. Det er ett medlem fra hvert av de regionale helseforetakene, med unntak av Helse Sør-Øst RHF, som har to medlemmer. Det er også to ansattrepresentanter fra selskapet. Ved utgangen av 2016 hadde styret slik sammensetning: 

 • Line Alfarrustad, leder (Helse Sør-Øst RHF)
 • Bente Aae, nestleder (Helse Vest RHF)
 • Reidun Rømo (Helse Midt-Norge RHF)
 • Frode Eilertsen (Helse Nord RHF)
 • Geir Kristoffersen (Helse Sør-Øst RHF)
 • Gunn Høvik (ansattvalgt) 
 • Stian Larsen (ansattvalgt)

Pasientreiser ANS har siden oppstart i 2009 jobbet kontinuerlig med optimalisering av prosesser internt og eksternt for å bidra til gevinstrealisering og måloppnåelse. Selskapet har gjennom de siste årene utviklet seg fra å være en ren driftsorientert organisasjon med hovedvekt på transaksjonstunge tjenester, til en organisasjon med en betydelig prosjektportefølje og et teknologisk utviklingsmiljø. For å tilpasse seg endringer i oppgaveporteføljen ble Pasientreiser ANS omorganisert ved utgangen av 2016.

Selskapets organisering per januar 2017
Tidslinje

Brukermedvirkning står sentralt i utviklingen av pasientens helsetjeneste. Pasientreiser ANS har siden oppstart hatt to brukerobservatører fra de regionale brukerutvalgene med i styret. 

Selskapet har siden 2010 hatt et brukerpanel som består av representanter fra sentrale brukerorganisasjoner. Brukerpanelet er et rådgivende organ for administrerende direktør, og bidrar aktivt med rådgivning og forankring av nye løsninger og utvikling av området.Årsrapport 2016

Fant du det du lette etter?