Hopp til innhold

Året 2016

Publisert 03.04.2017
Sist oppdatert 19.05.2021

De seneste årene er det lagt klare føringer for digital satsing innenfor offentlig sektor. Det er gitt politiske føringer, blant annet gjennom flere stortingsmeldinger, som skal bidra til å gjøre offentlige tjenester mer tilgjengelige. Det er også et uttalt mål at kontakt mellom forvaltning og innbygger i større grad skal være digital. Oppdragsdokumentene til Pasientreiser ANS har gjenspeilet dette, og selskapets strategiplan for perioden 2015-17 inneholdt flere satsingsområder for å følge opp dette.

2016 markerte starten på digitaliseringen av pasientreiseordningen gjennom flere prosjekter, og etter hvert, implementering av nye løsninger. Blant formålene med omleggingene er å tilby tilgjengelige tjenester til pasientene, og legge til rette for størst mulig grad av likebehandling og bidra til en kostnadseffektiv administrering av ordningen.

I tillegg til høy prosjektaktivitet gjennom året, har selskapet levert i henhold til tjenesteleveranseavtalen.  

Pasientene opplevde den tidligere ordningen for å søke om utgiftsdekning for pasientreiser som tungvint. Ordningen medførte store papirforsendelser, manuelle prosesser relatert til gjeldende regelverk, og var som følge av dette dyr å administrere. Det var ikke mulig å sende søknad om dekning av utgifter elektronisk i den tidligere ordningen, og nødvendig dokumentasjon og kvitteringer fra reisen måtte samles og sendes per post sammen med søknadsskjema. 

Gjennom prosjekt Mine pasientreiser er det utviklet en løsning som, gjennom et forenklet regelverk og elektronisk innsending, gjør det enklere for pasientene å søke om dekning av reiser hos Pasientreiser. Ved at pasienten registrerer opplysninger om reisen digitalt, og ved at flere søknader behandles maskinelt, øker likebehandlingen av pasientene og administrasjonskostnadene reduseres.

Pasientreiser ANS var tidlig en pådriver for å forenkle ordningen, og prosjektets leveranser er, sammen med nytt regelverk, resultatet av et forbedringsarbeid som i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet har pågått siden 2012 

Med bakgrunn i dette fikk Pasientreiser ANS i 2013 oppdraget med å lede og gjennomføre prosjekt Mine pasientreiser på vegne av de fire regionale helseforetakene.

Prosjektet har hatt disse overordnede målene:

 • En enklere og mer tilgjengelig løsning

 • Størst mulig grad av kvalitet og likebehandling i saksbehandlingen

 • Kostnadseffektiv oppgaveløsning og administrasjon

Ny forenklet ordning for reiser uten rekvisisjon ble lansert 1. oktober 2016.

En digital og brukerorientert løsning 
Den nye ordningen for reiser uten rekvisisjon, med nytt regelverk og nye saksbehandlingsprosesser, tilbyr en enklere og mer tilgjengelig løsning for brukerne, blant annet med muligheten for elektronisk innsending av søknader om dekning av reiseutgifter. Den elektroniske løsningen er tilgjengelig på den nasjonale helseportalen helsenorge.no. 

Samtidig som nytt, digitalt søknadssystem ble utviklet for pasientene,  ble det også utviklet et nytt saksbehandlingssystem. Systemet håndterer prosessen fra pasientens søknad mottas og registreres hos Pasientreiser ANS, saksbehandles hos pasientreisekontorene, frem til vedtak og til slutt betaling går ut til pasienten. Systemet, PRO 3.0, legger til rette for langt færre manuelle operasjoner i saksbehandlingen og dermed en mer kostnadseffektiv administrasjon. 

Da elektronisk selvbetjeningsløsning ble lansert 1. oktober 2016 på helsenorge.no, som er den offentlige helseportalen for innbyggerne i Norge, ble samtidig all pasientrettet informasjon lagt på samme sted. På pasientreiser.no ligger nå informasjon til helsepersonell, transportører og andre fagpersoner.

Prosjektet Mine pasientreiser har vært et stort og omfattende arbeid, og den nye digitale løsningen representerer en radikal fornying og forenkling for pasientene.  Samtidig har prosjektet gitt organisasjonen erfaringer og økt kompetanse som vil være av verdi for pasientreiseområdet ved fremtidig prosjektarbeid. 

Kontrollen med transportoppgjør har vært manuell og tidkrevende. Prosjekt Oppgjørskontroll har hatt som formål å anskaffe og implementere en nasjonal IKT-løsning for kontroll av transportoppgjør for pasientreiser med rekvisisjon. En automatisk og nasjonalt standardisert kontroll av transportørenes oppgjørsgrunnlag vil gi økonomiske gevinster for både transportører og helseforetak, som vil få en raskere, mer effektiv og nøyaktig kontroll av oppgjørene. 

Den nye oppgjørsprosessen skal sikre:

 • god kontroll av kostnader

 • bedre datakvalitet gjennom standardisert elektronisk oppgjørsfil

 • mer effektive arbeidsprosesser

 • bortfall av manuell håndtering og innsending av taksameterslipper

 • forhåndsgodkjenning av fakturabeløp, behov for kreditering minimeres

Ved utgangen av 2016 var implementeringen av det nye IKT-systemet i gang ved pasientreisekontorene.  

Det har lenge vært et behov for å effektivisere planleggingen av reiser for pasienter som har rekvisisjon. Dette arbeidet har vært utført gjennom manuelle arbeidsprosesser ved pasientreisekontorene, og utnyttelsen av hver transport har ikke vært god nok. Med bakgrunn i dette, ble prosjektet Samkjøring og alternativ bestillerløsning satt i gang.  Prosjektet utvikler en løsning for å automatisere og effektivisere planleggingen og gjennomføringen av reisene. 

Løsningen vil lage forslag til kjøreruter ut fra pasientens behov, geografi og transportørens kapasitet, samtidig som krav til kvalitet og kostnader ivaretas.

Det nye planleggingssystemet vil: 

 • redusere feil og bomturer

 • sikre god kvalitet og forutsigbarhet for pasientene 

 • gi bedre forutsetninger for god kontroll av kostnader

 • gi bedre systemstøtte for planlegging av reiseruter

 • redusere transportkostnader for helseforetakene

Etter planen skal løsningen tas i bruk av pasientreisekontorene i løpet av 2017. 

Samfunnet er i rask utvikling med stadig nye digitale muligheter, også innenfor helsevesenet og transportsektoren. Nye behandlingsformer og nye transportmuligheter vil påvirke tjenesteinnholdet innenfor pasientreiseområdet. For å nyttiggjøre seg av de nye mulighetene, må pasientreiseområdet kunne implementere endringer raskt og kontinuerlig til det beste for brukerne og eierne. I 2016 startet arbeidet med revisjon av strategiplan for selskapet, med fokus på hvordan Pasientreiser ANS (Pasientreiser HF fra 1. april 2017) kan bidra til modernisering, fornying og forenkling av pasientreiseområdet. 

Gjennom dialog med styret, styringssignaler gitt i oppdragsdokument og fra eier for øvrig, er dette konkretisert nærmere:

 • Det er et overordnet mål å effektivisere pasientreiseområdet slik at mest mulig av de samlede ressursene kan benyttes til pasientbehandling

 • Det skal legges opp til at pasienten er en aktiv ressurs i videre utvikling av tjenestene der pasientreiser inngår som en del av det helhetlige pasientforløpet

 • Planen må forsterke fokuset på bedret kvalitet og tilgjengelighet

Revidert strategiplan for perioden 2017-19 vil  videreføre og forsterke fokus på utvikling av pasientens helsetjeneste og hva dette kan innebære innenfor Pasientreiser HF sine ansvarsområder.

I den videre utviklingen av tjenestene skal pasientene ha en sentral rolle. Løsningene skal ha fokus på at pasientene enkelt skal kunne orientere seg og benytte sine rettigheter, samt legge til rette for ytterligere automatisering av oppgavene.  En fellesnevner vil være forenkling for brukerne, blant annet via digitaliserte og standardiserte løsninger. 

Innenfor pasientreiseområdet må det legges til rette for at tjenestene er digitale, brukervennlige, sikre og tilgjengelige til enhver tid, samt at pasienter som selv ønsker det blir en aktiv part i prosessene.  Pasientenes behov skal ivaretas ved utvikling av tjenestene, også for de som ikke har tilgang til digitale løsninger. Det skal legges til rette for at relevant informasjon skal følge pasienten. 

I de nærmeste årene vil Pasientreiser HF videreføre allerede påbegynte prosesser, og i tillegg ta nye steg for å sikre ytterligere forenkling, digitalisering og profesjonalisering av pasientreiseområdet. 

Fant du det du lette etter?